FORSKNING FORSKER PÅ ELEVER som skal bli helsesekretærer Elever ved Hersleb videregående skole i Oslo er i ferd med å utvikle en unik kunnskap og yrkesstolthet. Det vil Høgskolen i Oslo og Akershus forske på. Tekst og foto: VEGARD VELLE D D et er rart at skolemyndighetene ikke har lagt inn en obligatorisk praksis for yrkesfaglige elever som gjennomfører en treårig opplæring, mener forsker Kjersti L. John sen. Hun er høgskolelektor ved Høg skolen i Oslo og Akershus. Nå er hun i gang med en studie om yrkespraksisen til helsesekretærelevene ved Hersleb videregående skole. Johnsen hevder at yrkespraksisen til elevene her er temmelig unik, både i norsk og inter nasjonal sammenheng. Hun skal til sammen bruke tre år på å sette seg inn i elevpraksisen som skjer på Oslo universitetssykehus, og til høsten kommer den første artikkelen fra studien. Manglende håndlag – Mangelen på praksis fører til at elever ikke får nok kompetanse. De utvikler ikke håndlag, blir ikke kjent med helsesekretærens arbeidsoppgaver og har vansker med å utføre jobben de blir satt til. Høgskolelektoren har sett hvordan elevene blir motivert av praksisen. De forstår for eksempel hvorfor de må lære seg anatomi, fysiologi og latinske faguttrykk for å lese og skrive journaler. Gjennom NØDVENDIG PRAKSIS: – Mangelen på praksis gjør at elevene ikke får utviklet håndlag, mener forsker Kjersti L. Johnsen. mestring får elevene større tro på seg selv og sine evner. Praksis utvikler yrkesstolthet – Et av hovedproblemene med en utelukkende teoretisk opplæring er at elevene ikke utvikler yrkesstolthet og -identitet. Gjennom praksisen ser de hvor viktig helsesekretæren er for at sykehuset skal kunne fungere. – En elev sa for eksempel: Helsesekretærene gjør en god jobb ved å legge til rette og sørge for at alle papirene og nødvendig utstyr er på plass uten at noen egentlig merker at de er der, forteller Johnsen. Gjennom praksisen lærer elevene mye om tverrfaglig samarbeid med sykepleiere, leger og andre yrkesgrupper. Det er mer sannsynlig at elevene faktisk blir i jobben som helsesekretærer hvis de utvikler en fagidentitet. Motiverte veiledere – Det er avgjørende at veilederne på sykehuset er motivert til å bistå elevene. Tidligere syntes helsesekretærene i sykehuset at elevene var for unge og kunne for lite, men denne holdningen er snudd, sier Johnsen. Avtalen om erfaringsutveksling mellom skole og sykehus har bidratt til at veilederne ser at de kan bidra til et bedre resultat. Sykehuset vil sannsynligvis bruke mindre tid på opplæring av nyansatte som har deltatt i dette. Johnsen håper flere forskere vil studere yrkesfagene: – Det er altfor lite forskning på yrkesfag. Vi har et stort behov for å vite mer om innholdet i opplæringen. SAMARBEID SKOLE–SYKEHUS • Oslo universitetssykehus tar imot 50 helsesekret••relever fra vg•• og vg3 på ••ersleb videregående skole. • Samarbeidet involverer rundt ••5 personer, inkludert elever, l••rere og veiledere. • 34 ansatte ved sykehuset er vei ledere for elevene. Fagbladet 5/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonKON