Tok fagbrev – håper på heil stilling Dei fleste flyktningane som kjem til Flora, er motiverte for skule og arbeid. Difor ser framtida lys ut for distriktskommunen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: LUDVIG SOLBERG K K alaivani Vithiyananthan reinhaldar i kommunen. Då hadde HAR EIN PLAN: For at flest mogleg skal få fast jobb etter utdanning, er det ifølgje Trond Ramstad Olsen nyttig med ein kompetanse- plan. Eitt døme på vellukka samarbeid tok fagbrev i haust og ho og ein kollega reist til Sandane, mellom Innvandrarsenteret, Nav og håper ho snart får full tre timars køyretur frå Florø to gonger kommunen er ifølgje personalsjefen stilling. No arbeider ho i månaden i eitt år for å førebu seg på prosjektet Frå flyktning til flora-væmed å gjere reint i to den teoretiske delen av fagprøva. ring, der 13 flyktningar etter introdukbarne hagar i Florø. – Men eg har ikkje full stilling, for sjonsprogrammet byrja på ei ordinær Reinhaldsarbeidaren frå Sri Lanka tel ho. Kalaivani hadde 66 prosent utdanning i helse- og oppvekstfag. og familien hennar er mellom dei som stilling før ho tok fagbrevet, og har Kommunen har ikkje like stort behov ikkje har planar om å forlate Flora ikkje fått utvida stillinga etterpå. Men for meir kompetanse på andre felt, så kommune. ho ynskjer seg 100 prosent. Hovudtil det er ikkje aktuelt å starte tilsvarande – Florø er ein veldig kjekk plass. litsvald Wenche Kvalvik seier at også prosjekt for til dømes reinhaldarar. Det er ein liten by med mange fine Fagforbundet arbeider for at ho skal turområde. Her er godt å vere både få full stilling når ein av kollegaene Ein internasjonal kommune for barn og vaksne, seier Kalaivani går av med pensjon. Nesten tretten prosent av dei 12.000 Vithiyananthan. – Sjansane er større med fagbrev, innbyggjarane i Flora er innvandrarar. Ein som er glad for at Kalaivani og meiner dei to. Dei fleste er arbeidsinnvandrarar, men familien hennar vil bli buande i Flo over 40 prosent har flyktningbakrø, er Arild Melvær, dagleg leiar av Styrer etter kompetanseplanar grunn. Sidan 1987 har kommunen tatt Innvandrarsenteret KF (kommunalt Trond Ramstad Olsen, personalsjef i imot og busett nesten 1400 flyktningar. føretak). Flora, opplyser at kommunen har Nesten halvparten av flyktningane – Me ynskjer at flyktningane skal kompetanseplanar på fleire område. blir buande i kommunen, eit tal Arne trivast, klare seg sjølve og bli ein del Innvandrarsenteret sørgjer for at dei Melvær på Innvandrarsenteret meiner av dei varige innbyggjarane våre, som skal bu i Flora, blir kartlagde er ganske bra for ein distriktskomseier han. med omsyn til kvalifikasjonar og in-mune. teresser slik at dei kan leggje ein plan Lang veg til fagbrev for utdanning og arbeid. Store pengar Kalaivani kom til Noreg på familie-– Det er viktig at det fins ein jobb i Flora er ein av få kommunar, og den gjenforeining i 1999. Dei fyrste åra andre enden når nokon byrjar på ei einaste i Sogn og Fjordane, som sjølv gjennomførte ho introduksjonskurset utdanning, meiner personalsjefen. tek hand om asylmottak og skolering for innvandrarar og hadde arbeids-Sjølv om korkje han eller andre kan av flyktningane. Ni av dei andre asylpraksisplass ulike stadar. I oktober i garantere fast eller full stilling i fram mottaka i fylket blir drifta av kommerfjor tok ho fagbrev etter tolv år som tida. sielle aktørar og eitt av Norsk Folke- Fylke: Sogn og Fjordane Befolkning: 11.862 FLORA KOMMUNE 30 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM