Hals over hode Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 Tegning: Vidar Eriksen Da regjeringen Solberg for to år siden la fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet åpnet for økt bruk av midlertidige ansettelser, vakte det sterke reaksjoner i fagbevegelsen. I januar 2015 gikk medlemmene i LO, YS og Unio til politisk storstreik. Folk lar seg ofte engasjere i saker som angår deres hverdag: nedleggelse og utflagging av arbeidsplasser, farlige skoleveier, tap av pensjoner og AFP. Det kan være verre å holde seg orientert om og reagere mot en utvikling som skjer gradvis, ofte i halvskyggen og uten klare skillelinjer i politikken. Gjennomgripende og uavvendelige endringer som det er vanskelig å skjønne konsekvensene av. Vi kan føle uro og forbannelse over skatteforlik som gir milliarder til dem som har mest fra før, forslag om at Flytoget skal privatiseres eller at et kraftverk selges til utenlandske investorer. Men hver for seg fører det vel ikke til grunnleggende endringer i samfunnet. Tenker vi kanskje. Det norske Finanstilsynet skal passe på at aktørene i bank og forsikring, børs og eiendomsmekling oppfører seg på en formålstjenlig og trygg måte. Nå ønsker et flertall på Stortinget i full fart å vedta at denne kontrollen skal overføres til EFTAs overvåkningsorgan ESA, men i realiteten til EU. «Hva skjer ved neste korsvei hvis vi ikke lenger har full råderett over øko finanskrisa, mens mange EU-land fremdeles sliter med ettervirkningene. Hva skjer ved neste korsvei hvis vi ikke lenger har full råderett over økonomiske virkemidler? Og hvorfor ønsker ikke stortingsflertallet en grundig debatt om spørsmålet? Det er mange – ikke minst i fagbevegelsen – som har fått øynene opp og protesterer mot denne måten å ta viktige avgjørelser på, men ennå er vi ikke mange nok. Det gjør det heller ikke lettere for mange at Arbeiderpartiet, som har vært fagbevegelsens samarbeidspartner siden tidenes morgen, er på lag med regjeringspartiene i denne saken. Det burde de ha holdt seg for god til. nomiske virkemidler?» Vedtak om å avgi suverenitet krever ifølge Grunnloven to tredels flertall på Stortinget. Forslaget ser ut til å få dette, fordi det støttes av de tre største partiene – Høyre, Ap og Frp – som har bundet sine representanter til å stemme for. Norge kom seg noenlunde helskinnet gjennom den siste Ansvarlig redaktør KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2015: 342.687 REDAKSJONEN AVSLUTTET: 8. JUNI 2016 Fagbladet 6/2016 < 3 fbaargang2016 fbseksjonHEL