«Ressursenheten er en flott og trygg arbeidsplass.» «Vi i ressurs en heten har fagdager i turnus.» «Trasig at vi ikke får ekstravakter.» «Uforsvarlig med en assistent på 32 pasienter.» JANNELENEHEIDIELISABETH Får ikke lenger ekstravakter Heidi Sægrov og de andre vikarene som har fått fast stilling, er naturlig nok fornøyd. Men noen av de faste som har basert seg på ekstravakter for å spe på inntekten, opplever ordningen som urettferdig, og at forsvarligheten er redusert. Lene Melby og Janne Mellegaard, begge med fast ansettelse, er blant dem som målbærer kritikken. De to er nattvakter i 60 prosent stilling på Fjellberg omsorgssenter. Lene arbeider i tillegg 30 prosent på dag og kveld. Tidligere var tilgangen på ekstravakter stor. Nå er det derimot blitt slik at når ressursenheten får meldt inn sykdom, er det de ansatte der som skal brukes. Bruker ettårsregelen Janne Mellegaard, som har videreutdanning i psykiatri, tror ikke hun har mulighet til stort mer enn 60 prosent fast stilling. På spørsmål om hun har søkt på større stilling utfra den såkalte ett-årsregelen, sier hun at hun sannsynligvis ikke har arbeidet så mye og jevnlig at hun ville fått større stilling. Grete Kvarnå, hovedtillitsvalgt i Fredrikstad, oppfordret ansatte til å ta seg jobb i ressursenheten da den ble etablert. – Fagforbundet gjorde det klart at det var ressursenheten som ville bli brukt til å dekke opp ledige vakter i framtida. Mange faste søkte og fikk jobb der. Hun legger til at hvis ansatte mener de har rett til større stilling og vil søke kommunen om det, er de tillitsvalgte behjelpelig med søknaden. Alene på natta Lene Melby og Janne Mellegaard er ikke bare opptatt av sin egen arbeidssituasjon. De sier at deres motstand mot den nye ordningen hvor ansatte i ressursenheten får vakter som de fast ansatte tidligere fikk, først og fremst bunner i hensynet til pasientene. – Da jeg begynte som nattvakt her, fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta fagbrevet. Det er ikke forsvarlig at en assistent uten fagbrev er alene med 32 pasienter, sier Lene. Elisabeth Kristiansen føler seg derimot trygg på den nye ordningen og kompetansen i ressursenheten. – De aller fleste assistentene har planer om å begynne på skolen til høsten for å ta fagbrevet, opplyser hun. ETTÅRS- REGELEN Arbeidsmiljøloven gir deltidsansatte rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid. I paragraf 14-4 a står det at «deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger». Fagbladet 6/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonHEL