sin rabatt til å gjøre en kollegatjeneste. Regningen med tydelig navn, ble sendt til kollegaens postadresse. Svarstad kunne ikke vite at kollegaen i lengre tid brukte Rælingen kommune som adresse. ANKLAGE 4: Svarstad går ut over sitt ansvarsområde ved å gjøre undersøkelser ved Vestlibekken uten at det er avklart med nærmeste leder. Svarstad anklages «for rollesammenblanding i forhold til hvem han representerer overfor beboerne i området». TILSVAR:I stillingsbeskrivelsen står det at han skal rapportere om brudd på arbeidsmiljøloven. Han skal også verne om miljø og HMS i den daglige driften. Han skal jobbe med publikumskontakt og det ytre miljø. Første gang ble han bedt av oppsynsmannen om å ta vannprøver ved Vestlibekken, der det var problemer med forurensning og lukt. Senere har han fulgt opp saken, spesielt etter at publikum varslet problemer via kommunens kvalitetslos på nett. ANKLAGE 5: Svarstad har gått ut over ansvarsområdet ved å spørre bedriftene som analyserer vannprøver og driver kommunens renseanlegg om å få en omvisning. Han anklages for å ha spurt bedriftene før han rådførte seg med egen leder. TILSVAR:Svarstad hadde ansvaret for en nyansatt assistent/lærling. Han ønsket å vise sammenhengen og prosessen og sjekket om det var mulig å komme på en omvisning. Deretter spurte han mellomleder skriftlig om tillatelse. Da han ikke fikk klarsignal, droppet han saken. sin rabatt til å gjøre en kollegatjeneste. Regningen med tydelig navn, ble sendt til kollegaens postadresse. Svarstad kunne ikke vite at kollegaen i lengre tid brukte Rælingen kommune som adresse. ANKLAGE 4: Svarstad går ut over sitt ansvarsområde ved å gjøre undersøkelser ved Vestlibekken uten at det er avklart med nærmeste leder. Svarstad anklages «for rollesammenblanding i forhold til hvem han representerer overfor beboerne i området». TILSVAR:I stillingsbeskrivelsen står det at han skal rapportere om brudd på arbeidsmiljøloven. Han skal også verne om miljø og HMS i den daglige driften. Han skal jobbe med publikumskontakt og det ytre miljø. Første gang ble han bedt av oppsynsmannen om å ta vannprøver ved Vestlibekken, der det var problemer med forurensning og lukt. Senere har han fulgt opp saken, spesielt etter at publikum varslet problemer via kommunens kvalitetslos på nett. ANKLAGE 5: Svarstad har gått ut over ansvarsområdet ved å spørre bedriftene som analyserer vannprøver og driver kommunens renseanlegg om å få en omvisning. Han anklages for å ha spurt bedriftene før han rådførte seg med egen leder. TILSVAR:Svarstad hadde ansvaret for en nyansatt assistent/lærling. Han ønsket å vise sammenhengen og prosessen og sjekket om det var mulig å komme på en omvisning. Deretter spurte han mellomleder skriftlig om tillatelse. Da han ikke fikk klarsignal, droppet han saken. HODET MOT VEGGEN: Svarstad stortrivdes med arbeidet, men avviksmeldingene ble ikke fulgt opp. En trist arbeidshistorie Historien begynte så bra. Hvordan endte en faglig dyktig og engasjert medarbeider i permisjon uten lønn? Rørleggermester Martin Svarstad har også teknisk fagskole og god kunnskap om lekkasjesøk. Han har vært med på å spare Rælingen kommunes innbyggere for store summer, og fått svært positiv tilbakemelding fra kommuneledelsen for dette. Manglende sikkerhetsrutiner Men så begynte Martin å etterlyse sikkerhetskurs og bruk av verneutstyr. I et par år prøvde han å varsle ledelsen om HMS-avvik. Han har også kommet med forslag til bedre arbeidsmetoder uten at innspillene er fulgt opp. Han leverte tjenestevei, varslet verneombud og via sin oppsynsmann. Etter hvert opplevde Martin det stadig vanskeligere å benytte tjenestevei. Uklare regler og beskjeder, kombinert med tette familiebånd mellom ledere og flere episoder med kontrabeskjeder, gjorde at han ble stadig mer usikker i eget arbeid. Han søkte permisjon uten lønn. Arbeidstilsynets rapport Parallelt kom Arbeidstilsynet inn i saken og har gitt pålegg om tiltak for å unngå konflikter. En arbeidsulykke før påske synliggjorde utfordringer knyttet til kommunikasjon for avviksmeldinger og tilbakemeldinger. Arbeidstilsynet etterlyser en plan for tiltak for å forebygge konflikter spesielt på fire områder: trygghet i kommunikasjon, familierelasjoner, informasjon og avvikssystemet. I rapporten påpeker Arbeidstilsynet at et løsarksystem for avvik kan føre til at noe blir borte. De ansatte bør få opplæring og selv registrere avvik på data eller mobil. Det er viktig at det er god takhøyde for å melde avvik både hos kollegaer og ledere. Ledere på alle nivåer bør være bevisst egne holdninger og eventuelle negative reaksjoner hos kollegaer, skriver Arbeidstilsynet. Familiebånd Lederstrukturen på VA-avdelingen i Rælingen er uklar. Mellomleder har personalansvar, men det er oppsynsmannen som har gjennomført medarbeidersamtaler. Kommunalteknisk sjef leder tre avdelinger. Oppsynsmannen på VA er sønnen. Oppsynsmannen på Vei er svogeren. Rapporten fra Arbeidstilsynet peker på at tette relasjoner og familie på en arbeidsplass eller til ansatte i lederposisjoner er en utfordring. Kommunen har frist til 16. juni med å iverksette tiltak, og gi en beskrivelse av hvordan ansattes representant har medvirket. 54 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL