SEKSJONSLEDER Blikk fra barnehagen SFO og skolene må samarbeide tettere I etterkrigstida oppstod det såkalte fritidshjem i Norge. I be gynnelsen fungerte disse som et oppbevaringssted for barn og unge, uten en formell tilknyttning til skolen. Behovet for fritidshjem oppstod først når kvinnene ble yrkesaktive og vi trengte noen som kunne passe barna. Fritidshjemmene er forløperen til det vi i dag kjenner som skolefritidsordningen (SFO), også kalt aktivitetsskolen (AKS) i Oslo. SFO ble et kjent begrep for mange allerede på 1980-tallet, men ble først lovfestet i 1997. I dag stiller vi andre krav til SFO enn vi gjorde tidligere. Likevel har vi et langt stykke å gå før vi kan si oss fornøyd. Fagforbundet mener at alle barn skal ha rett til en trygg og god oppvekst. Det skal være kvalitativt gode tilbud i barnehage, skolefritidsordning og skole. Barnehage og skole er underlagt nasjonale normer som Vi må begynne å verdsette skal sikre et likt tilbud, hverandres kompetanse og mens det er opp til ikke se oss blind på at det kun er kommunene selv å læreren som har en viktig rolle i bestemme innholdet ut oppvekstsektoren. fra lokale forhold og behov. Det er også kommunene som avgjør antall ansatte per barn. Det er selve oppskriften på kaos. Derfor har vi ved flere anledninger tatt til orde for like regler over hele landet for å utjevne de ulikhetene vi vet finnes. Vi må alltid ha et mål om å øke kvaliteten på utdanningen for de yngste. Jeg tror ikke vi kommer unna å inkludere SFO i diskusjonen om hva framtidas skole skal være. Vi må se på hvordan SFO kan bli et sted som tilrettelegger for lek og læring. Det betyr ikke at den skal bli som skolen, men samarbeidet dem imellom må koordineres bedre. Når barna lærer om norsk gårdsdrift på skolen, så er det ikke unaturlig at SFO drar på utflukt til en gård for å se hvordan det faktisk fungerer. Og for å sikre at alle får ta del i framtidas SFO, bør vi vurdere gratis kjernetid. METTE HENRIKSEN AAS Vetuva Magasinet for alle som jobber i barnehage, utgis av Utdanningsdirektoratet. Det har lesestoff basert på resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager.Bladet kan lastes ned fra http://vetuva.udir.no PF Faggruppe kultur trenger medlemmer Siden 2012 har tolv forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetene i Tromsø og Stavanger sett på strukturer, prosesser og innhold i barnehagen. Prosjektet skal avsluttes i november neste år. Boka «Blikk for barn» springer ut av dette prosjektet. Den handler om kvaliteten i barnehagene og små barns hverdagsliv i ulike grupper. Barna er fra null til tre år. Boka er redigert av professor Leif Hernes, sammen med førsteamanuensis Nina Winger og høgskolelektor Tona Gulpinar. Alle tre er opptatt av sine Medlemmene i faggruppa bidrar med kunnskap og erfaring, slik at styret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst får best mulig faktagrunnlag for de sakene de skal behandle. Den er helt sentral i planlegging og gjennomføring av seksjonens kulturkonferanser. Faggruppa består av fem–seks medlemmer, med allsidig bakgrunn når det forpliktelser overfor de yngste barnehagebarna. – Vi har ønsket mange ulike blikk, ulike utgangspunkt og mangfold på alle områder. Boka presenterer både kvantitative og kvalitative prosjekter. Noen er tilnærmet ferdige, mens andre skriver om foreløpige resultater, sier Tona Gulpinar til Høgskolen i Oslo og Akershus’ hjemmeside. PF gjelder arbeidsplass, utdanning og geografi. Dagens besetning dekker museum og kulturforvaltning i mindre kommuner. Gruppa mangler medlemmer fra kino og kulturskole. Det kan også være aktuelt med noen som jobber i kulturhus, eller med kultur i større byer, gjerne knyttet til integreringsarbeid. PF Fra «Rikskonsertene» til «Kulturtanken» Rikskonsertene tar over som ny aktør for Den kulturelle skolesekken, og i den forbindelse har det også pågått en prosess for å endre navnet. Det nye navnet blir Kulturtanken. – Dette er et navn vi er veldig glad for og som vi allerede har et eierforhold til, sier fungerende direktør i Rikskonsertene, Ådne Sekkelsten, i en pressemelding. Han mener det nye navnet rommer alt de skal drive med i formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og unge. PF 38 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR