NASJONALT BIBLIOTEKSØK I løpet av året skal nasjonalt biblioteksøk etter planen lanseres. En av dem som gleder seg, er biblioteksjef Jørgen Hovde. Tekst: PER FLAKSTAD Fjernlån:Spennende og utfordrende M M ed nasjonalt biblioteksøk kan en lånekunde – Dette skyldes blant annet at de ulike bibliotekene har søke i sitt lokale bibliotek og få boka fra et hatt forskjellige måter å registrere bøkene på. Derfor er såkalt annet hvis den ikke er tilgjengelig der låneren deduplisering en av de store utfordringene i et nasjonalt søbefinner seg. kesystem. – Et lån er et lån, og for lånekundene spiller det liten rolle I tillegg er Edvardsen opptatt av at søkesystemet må lage hvor ei bok kommer fra, bare den kommer, sier Jørgen Hov-gode søkeveier, med andre ord at det ligger inne i systemet de. Han er biblioteksjef i Andebu kommune i Vestfold og at jo nærmere en bok befinner seg den maskinen det søkes medlem av Fagforbundets faggruppe for bibliotekansatte. fra, desto høyere blir den prioritert i søket. Hovde håper og tror at nasjonalt biblioteksøk vil bidra til – Dette er viktig fordi vi ønsker at bøkene skal ha så kort enda bedre service. vei som mulig fram til lånekunden, sier han. «Et lån er et lån, og for Enkel tjeneste Det er ikke noe nytt at en låner kan Enten med eller ikke med lånekundene spiller det få tak i bøker som ikke befinner seg Biblioteksystemer i Larvik har fått anpå det lokale biblioteket. Det fins liten rolle hvor ei bok budet på den tekniske løsningen. Detfylkesvise samsøk for lånekunder te er det norske firmaet som har lengst kommer fra, bare den som vil gjøre fjernlån, men i hvil erfaring med digitale bibliotektjenester ken grad denne tjenesten er godt kommer.» og søkesystemer. Når nasjonalt bibliokjent og tilgjengelig, er noe usik- Jørgen Hovde, biblioteksjef teksøk etter planen lanseres i løpet av kert. året, vil det ikke bli mulig for de en- Nasjonalt biblioteksøk skal lages kelte bibliotekene å være med «litt»; for lånekunden. Det betyr at det de var avhengig av hjelp fra de kan ikke ha egne unntak fra fjernlån som vanskelig kan en bibliotekar for å gjøre, kan de etter hvert klare selv. puttes inn som forutsetninger eller kriterier i det digitale Men det innebærer også at tjenesten må være enkel å søkesystemet. bruke, og at det ikke må være for komplisert å finne igjen – Enten er de med, eller så er de ikke med, sier Jonny akkurat den spesielle boka du leter etter. Edvardsen, som legger til at det er et mål at flest mulig av folkebibliotekene rundt om i landet blir med. I dag leverer Flere utfordringer over 300 folke- og fagbibliotek data som vil være grunnlaget – Nettopp i det enkle og tilgjengelige ligger en av de store for nasjonalt biblioteksøk. utfordringene våre, sier avdelingsdirektør Jonny Edvardsen ved Nasjonalbiblioteket, som står bak satsingen på nasjonalt Likt over hele landet biblioteksøk. – Det er viktig at vi får det samme regimet i hele landet, sier – Vi har hatt et pilotprosjekt i tre fylker i 2014 og 2015, og Jørgen Hovde. Han er biblioteksjef for et forholdsvis lite de viser blant annet at én og samme bok kan gi treff på ulike bibliotek, og mener det ikke bør være restriksjoner på hvilke søk. Vi kan ikke ha det slik at ti treff viser seg å være samme bøker som sendes på fjernlån til andre biblioteker. bok, sier han. – Hos oss har vi ingen sperrer på dette i dag, mens for 30 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON