SEKSJONSLEIAR Hjelp til å verve unge akademikere clourbox.com Kvardagen er styrt av politiske val Det skjer mykje i korridorane på Stortinget fram mot sommarferien. Regjeringa legg fram saker som betyr mykje for kvardagen vår og for arbeidslivet vårt. Det er harde frontar mellom dei ulike partileiarane når dei debatterer. Det er ikkje alltid lett å sjå kva innverknad dei ulike standpunkta kan få for våre liv. Men vi veit at når rekneskapen skal gjerast opp, så betalar nokon prisen for dei vala som vert gjort. Vi veit at arbeidsløysa stig, vi veit at regjeringa gjev skattelette til dei som har mest, vi har vore vitne til ein streik der hotell- og restauranttilsette kjempa for å få ei løn å leve av, og vi veit at streiken ga dei det. Fagforbundet og andre LO-forbund sto skulder ved skulder «Fagforbundet er ein del av med fagforeiningskaden fagrøyrsla som er tufta meratane i Fellesfor på verdiar som ligg til grunn for bundet. den velferda vi har.» I Fagforbundet har vi eit faglegpolitisk standpunkt der vi samarbeider med dei politiske partia som støtter oss og våre medlemmer. Det gjer vi fordi politisk samarbeid gjer oss til ein sterk samfunnsaktør. Dei to sakene som har vore i media no – skatt og Nav – er begge politiske saker som vi har arbeidd mykje med. Den sittande regjeringa er ikkje med oss, så vi må setje vår lit til opposisjonen på Stortinget. Og vi vil og arbeide for at det vert ei ny regjering i 2017. Fagforbundet er ein del av den fagrøyrsla som er tufta på verdiar som ligg til grunn for den velferda vi har. Mange av dei godane vi har, er forhandla fram i tariffoppgjer, andre er lovfesta ved at fagrøyrsla har påverka gjennom politisk samarbeid. Den store og breie mobiliseringa i 2015 til forsvar for arbeidsmiljølova viser at vi er ein del av noko større. Når vi får ei ny regjering, skal vi bruke denne storleiken og krafta til å slå ring om dei faglege rettane. Britt Silseth Fagforbundet må sette tydeligere mål å sette av større ressurser til vervingen av unge, konkluderer en studentrapport. På oppdrag fra Fagforbundet har fem studenter fra mastergraden Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitet i Oslo utarbeidet rapporten «Å dreie ei stor skute». Uklar strategi Studentene har funnet at selv om viljen er til stede, har ikke Fagforbundet en tydelig og uttalt strategi for å verve studenter og arbeidstakere med høyere utdanning. Planen for å nå vervemålene er for lite konkrete. – Før verveaksjoner vil det være avgjørende at alle er klar over hvorfor denne gruppen må verves og hvordan det skal gjøres, konkluderer rapporten. Videre fastslår rapporten at konkurransen med profesjonsforbund er en av de største utfordringene Fagforbundet står overfor når de skal verve i disse gruppen: «Det blir dermed viktig å sette i gang et arbeid med å synliggjøre og profilere Fagforbundet bedre på studiesteder. Det må utarbeides en konkret strategi for verving av studenter, som tydeliggjør hvem, hvor ofte og hvordan man skal være til stede på høyskoler og univer- Lær om god renholdsledelse Fagforbundet arrangerer to dagers kurs 21. og 22. sept. i renholdsledelse i Langesund. God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. Nytt og bedre utstyr og bedre produkter vil modernisere renholdet, men det menneskelige aspektet er – og vil alltid være – det viktigste i god ledelse. Arrangørene lover et kurs med masse humor, faglig oppdatering, erfaringsutveksling, motivasjon og en kurs- holder som brenner for renhold. Kurset er for renholdsledere, renholdere som ønsker å bli leder, husøkonomer, vakt- mestere/byggdriftere, driftsledere og andre med ansvar for renhold. OT siteter. Det må også settes inn mer ressurser til dette formålet. » Samhold nødvendig Rapportforfatterne mener at det er viktig å skape et bedre samhold og identitetsfølelse blant studentene i Fagforbundet, ved blant annet å tilby samlinger rettet mot dem. I tillegg foreslår de tilbud om yrkesfaglige kurs til studenter. Rapporten blant annet følgende anbefalinger: • Revidere strategidokumentet, med tydelig ansvarsfordeling og konkretisering av mål. • Større satsing og tilpasset tilbud. • Forbedre informasjons flyten for å effektivisere driften og motvirke vervevegring. • Anerkjenne at potensiell motstand bare er én av mange grunner for hvorfor forbundet ikke har flere medlemmer med høyere utdanning. VV 38 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON