Fagforbundet i Rælingen tilbakeviser anklagene mot Martin Svarstad og krever advarselen strøket. Kommunen nekter. Arbeidstilsynet har gitt pålegg. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK Gransker varslersak F F ørste mars i år varslet Arbeidstilsynet at de ville gjennomføre tilsyn på kommunalteknisk avdeling etter en anonym varsling om HMS-rutiner og håndtering av avviksmeldinger. Ni dager senere mottar fagarbeider Martin Svarstad en skriftlig advarsel fra ledelsen på kommunalteknisk avdeling. Punkt for punkt tilbakeviser hovedtillitsvalgt i Fagforbundet anklagene, og krever mentasjon. Vi fortsetter å følge opp vårt medlem. Han er fortsatt ansatt i kommunen, og det er viktig å bli renvasket. Vurderer gjengjeldelsessak – Vil dere ta opp saken som en gjengjeldelsessak? – Fagforbundet samler dokumentasjon i denne vanskelige saken. Arbeidsgiver har i tråd med Arbeidstilsynets pålegg leid inn ekstern om innsyn i stillingsutlysninger, ansettelsespapirer, stillingsbeskrivelser og avviksmeldinger. I tillegg til å ha lest advarselen fra kommunalteknisk ledelse og kravet om at den skal strykes, sitter Fagbladet på dokumentasjonen, blant annet korrespondanse med økonomiavdelingen og egen ledelse, som bekrefter Svarstads forklaring. Dette er informasjon som også ledelsen på kommunalteknisk avdeling har tilgang til. Varslersak Gunn Krogstad, leder av Fagforbundet i Rælingen, bekrefter at de krever at advarselen strykes. – Hva har kommunen svart? – Kommunen avviser å stryke irettesettelsen uten å begrunne det. – Hva gjør Fagforbundet nå? – Vi har på nytt henvendt oss til ledelsen med dokuat advarselen strykes. hjelp for å bistå i den videre pro «Uriktige opplysninger sessen. Tilbakeviser anklagene skal ikke henge ved vårt – Vil undersøkelsene gi svar Fagbladet har fulgt denne saken i forhold til varslersaken? medlem.» tett over flere måneder, og bedt – Det vet vi ikke. Uansett øn- Gunn Krogstad i Fagforbundet. sker vi undersøkelsen velkommen fordi den kanskje avdekker mangel på HMS-rutiner og uryddige avviksrutiner. Slik skal vi ikke ha det. Hindre ukultur Krogstad er opptatt av å komme til bunns i saken. – Dette må tas tak, så det ikke utvikler seg til å bli en ukultur. Kommunen har informert oss om at de også ønsker å undersøke og finne en tilfredsstillende løsning, sier Krogstad. – Rutiner skal følges og dersom det viser seg å være mangler, så må de utbedres. Jeg stoler på at kommunens administrasjon ordner opp, sier ordfører i Rælingen, Øyvind Sand. Utover den kommentaren henviser han til administrasjonen. Fagbladet har gang på gang bedt om utdypende intervju og kommentarer fra ledelsen i Rælingen kommune. Det er avslått. 48 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON