BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Kristine Hansen Utdanning Utdanningsspørsmål, krav og rettigheter. Arne Løseth Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. Arbeidstid eller ikke? SPØRSMÅL: Jeg har to separate SVAR: Jeg kjenner ikke til detaljer i ditt tilfelle, men tar jobber i kommunen, og må kjøre/gå utgangspunkt i at det er to separate jobber i kommunen, og fra den ene til den andre arbeidsplasat du ikke er på oppdrag for samme avdeling/enhet. Om det sen. Kan jeg beregne dette med i ikke eksisterer lokal avtale, vil ikke reisetida mellom disse arbeidstida til den ene eller den jobbene kunne kreves medregnet som arbeidstid. andre arbeidsplassen? L.J.K. Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten sjon, som også har IKT-elementer i lære- Omskolering planene. Høgskoler og i helsesektoren universiteter har opptakskrav som gjørSPØRSMÅL: Jeg er en helsefag-at du må være studiearbeider som jobber i hjemme-forberedt eller bli tatt sykepleien, og jeg har jobbet opp på bakgrunn av 100 prosent siden jeg begynte realkompetanse. i 2010. Den fysiske delen av Ett eksempel på jobben har gitt meg noe videreutdanning er tilbudet slitasje, nemlig i foten. Vi om «Helse- og velferdsteknobruker minst to timer på å gå logi i samhandling og omsorg» i løpet av en vakt. Jeg klarer ved Høgskolen i Sørøst-Norge, fortsatt å gå uten problemer, campus Drammen. Dette er et men jeg er plaget av smerter deltidsstudium som gir 15 dagen etter. Jeg tenker på erfaring/kunnskap som super-studiepoeng og er rettet blant framtida mi i denne bransjen. bruker i et pasientjournalsys-annet mot kommunale tjenester Om jeg fortsetter å belaste foten tem, og er fortsatt engasjert og og deres ansatte. på samme måte, frykter jeg energisk, men trenger en annen Andre utdanninger leder å ende opp med et handikap. jobb innenfor helsesektoren fram til grader, for eksempel Nå lurer jeg på om det fins som er mindre fysisk. A ingeniørstudier innenfor IKT andre karrieremuligheter og helse. innenfor helse og ikt som jeg SVAR: I helseområdet er Jeg anbefaler et søk på kan studere eller jobbe mot. Jeg kompetanse innenfor velferds-nettstedet utdanning.no for er stort sett interessert i utvik-teknologi særlig aktuelt nå, men å finne utdanningstilbud, eller ling av datasystemer, men har det fins også andre IKT-temaer på fagskolenes hjemmesider. ingen formell utdanning for å blant utdanningstilbudene, som Kristine Hansen, søke en it-jobb. Jeg har seks års fagskoletilbudet i administra-rådgiver i sektorpolitisk enhet Gjelder forsikringen i to boliger? SPØRSMÅL: Vi har SVAR: Hvis du har en annen da ha forsikring på begge stedene. kjøpt en ny leilighet bolig som du bruker selv, for Et viktig unntak er fritidsbolig. som vi bor delvis i, eksempel en pendlerbolig, er Den er ikke omfattet av Kollektiv i tillegg til vår faste denne også omfattet av LOfavør hjem, og du må tegne egen bopel. Dekkes vi av Kollektiv Hjem. Det samme forsikring for innbo og løsøre. LOfavør Kollektiv gjelder hvis du er i en flyttepro-Magne Gundersen, hjem? M.L. sess og besitter to boliger. Du vil forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM