Uunnværlige – Seniorene er den mest stabile arbeidskraften vi har. De er ferdig med barn og eventuelle skilsmisser, sier personaldirektør Anne Hellandsjø i Skedsmo kommune. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT F F rode Hofset har en interessant jobb og ville gjerne være en del av arbeidsmiljøet noen år til. Da overingeniøren i planavdelingen i Skedsmo kommune ble 62 år, søkte han og fikk ja til å jobbe 80 prosent og fortsatt få full lønn. Hofset tar nå fri hver mandag. Da trener han – gjerne på sykkelen eller i kajakken. – Med en ekstra fridag har jeg større overskudd og rekker over mer i arbeidstida. Hofset har også fått nye arbeidsoppgaver. Han saksbehandler litt mindre og tar seg i stedet av opplæring av nyansatte. Dempet eldrebølgen I Skedsmo startet seniortiltakene i 2003. En lokal eldrebølge slo inn blant de ansatte og organisasjonen ble tappet for verdifull kompetanse. I tillegg gikk en tredel av arbeidstakerne ut i avtalefestet pensjon (AFP), noe som kostet kommunen mye. Personalavdelingen tok derfor initiativet til en livsfasepolitikk, altså en personalpolitikk tilpasset den livsfasen den ansatte befinner seg i. Kommunen gjennomførte samtaler med en rekke arbeidstakere som nærmet seg pensjonsalder og spurte dem hva som skulle til for at de ville stå i jobben lenger. Ut fra disse samtalene utformet kommunen seniortiltakene Anne Hellandsjø, organisasjons- og personaldirektør. Lønnsom seniorpolitikk Det kan være svært lønnsomt å ha en god seniorpolitikk. Erfaringer fra andre kommuner, for eksempel Haugesund og Sørum, viser at de får rundt 200.000 kroner i årlige utgifter for hver arbeidstaker som går av med AFP. I tillegg koster det å ansette og lære opp nye. – Erfaringene folk har opparbeidet seg gjennom arbeidslivet er ofte umulige å kjøpe på noe arbeidsmarked. Spesialiserte arbeidstakere som både kjenner jobben og organisasjonen sin, kan det ta flere år å lære opp. Derfor gjelder det å holde på arbeids takere som sitter på viktig kompetanse, mener organisasjons- og personaldirektør Anne Hellandsjø. – Da flere fikk tilrettelagt seniortiltak, gikk sykefraværet kraftig ned, forteller Hellandsjø. På tre år ble andelen AFP-pensjonister halvert. – Det er som regel flere forklaringer på at folk velger å fortsette å jobbe. Men generelt gjelder at dersom den ansatte har et dårlig forhold til sin leder, hjelper ingen tiltak. Da orker du ikke gå på jobben, sier Anne Hellandsjø. Sender et signal om tillit I tillegg fjernet kommunen unødig byråkrati rundt fritaksordninger og velferdspermisjoner og sendte et signal om tillit til de ansatte. I dag kan de ansatte ta 12 fridager til flytting, begravelse, barnehagetilpasning og annet uten å måtte ta det opp med noen andre enn sin nærmeste leder. – Folk har ulike behov, og ved å fjerne detaljstyringen får lederen større spillerom til å utøve godt lederskap, sine. mener Hellandsjø. < 32 < Fagbladet 6/2016 SENIOR: – Med en ekstra fridag har jeg større overskudd og rekker over mer i arbeidstida, sier overingeniør Frode Hofset . fbaargang2016 fbseksjonSAM