DETTE HAR DU KRAV PÅ I FERIEN Tekst: KNUT A. NYGAARD mer feriepenger Tariffavtale gir deglengre ferie og HVOR MYE FERIE HAR JEG KRAV PÅ? Du har krav på å ta ut ferie 18 virkedager innenfor den såkalte hovedferieperioden – det vil si mellom 1. juni og 30. september. Du kan også kreve å ta ut de sju resterende feriedagene samlet innenfor ferierieåret. Ferieåret er det samme som kalenderåret. Du tjener opp feriepengene dine året før. Selv om du ikke har opptjent feriepenger, har du likevel krav på ferie. Dette gjelder imidlertid ikke om du begynte i jobben etter 15. august i ferieåret. Du har krav på 25 feriedager hvert år. Men har du tariffavtale, for eksempel innenfor KS, får du fem ekstra feriedager. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, får du i tillegg ekstraferie på seks virkedager. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. KAN DU SKRU AV TELEFONEN HELE FERIEN? En del opplever press om å være tilgjengelig for arbeidsgiver nær sagt døgnet rundt. Ferielovens paragraf 1 sier: «Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. » Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt. Dette betyr også at du skal kunne reise steder hvor arbeidsgiver ikke kan nå deg på telefonen. VIRKEDAGERSom virkedager regnesalle dager som ikke ersøndager eller lovbestemtehelge- eller høytidsdager. Det vil si at lørdag ervirkedag og uka har daseks virkedager. HVA SKJER HVIS DU BLIR SYK I FERIEN? For å ha rett til ny ferie, er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 prosent) arbeidsufør/sykmeldt. Arbeidstaker kan ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien, kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag (lørdag inkludert). Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferielovens paragraf 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedagers ferie for arbeidstakere over 60 år. I hovedtariffavtalen for KS paragraf 7.1 heter det: «Arbeidstaker som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 1 virkedag, får tilsvarende ferie erstattet.» Ved tariffavtale får du også erstattet de tariffestede dagene ved sykdom. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og framsettes så raskt som mulig («uten ugrunnet opphold») etter at arbeidet gjenopptas. Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og framsettes senest siste arbeidsdag før ferien. 46 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM