| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 39 Skatteforliket som ga kutt for de rikeste 255 Stortinget vedtok i mai en ny skattereform. Det er bred politisk enighet om reformen, men SV og Miljøpartiet de grønne stemte mot forliket som blant annet innebærer: • Selskapsskatten skal reduseres fra 27 til 23 prosent innen 2018. • Det innføres en verdifastsettelsesrabatt på 20 prosent for aksjer og driftsmidler innen 2018. Dette betyr at dersom du for eksempel har Statoil-aksjer for 100.000, vil du skattes for 80.000 kroner av dette beløpet. • Utbytteskatten holdes om lag på dagens nivå, men skjermingsrenten skal økes til et «nivå som bedre reflekterer risikofri avkastning». • En finansskatt skal innføres fra 2017, i realiteten en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting (f.eks. banker). • Tiltak som skal sikre større åpenhet om pengeoverføringer, innskudd og gjeld skal også fremmes. Begrensninger i skatterådgivere og advokaters taushetsplikt skal vurderes. Ifølge NTB viser beregninger fra Finansdepartementet at Norges 1400 rikeste personer i gjennomsnitt vil få en skattelette på 360.000 kroner i året etter skatteforliket. Til sammenligning får de 1,4 millioner menneskene som har mellom en og fem millioner i formue, ca. 200 kroner hver i skattelette. SMAKEBITER FRA VELFERDSSTATENS MENY – ELLER HVA DET EGENTLIG KOSTER • Skattesystemet er nøkkelen til rettferdig fordeling, og det viktigste virkemiddel politikerne har til rådighet for å utjevne inntektsforskjeller. • En rettferdig beskatning er en forutsetning for velferdsstaten, og for å sikre offentlig sektor en økonomi som gjør det mulig å løse de oppgaver sektoren er satt til å ivareta. 30 40 20 10 50 0 PROSENT Frankrike 44 42 30,56 30 28,75 26,38 26 19 Danmark Storbritannia Sverige Norge Tyskland Italia Polen INNTEKTSSKATT I EUROPA MILLIARDER brukte vi på helse i 2015. HELSE • Meniskoperasjon: 15.500 • Ordinær fødsel: 21.500 • Keisersnitt: 58.000 • Hofteprotese: 132.000 • Kneprotese: 127.000 • Hjertetransplantasjon: 1.220.000 Kilder: Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, SSB, KS BARNEHAGE En barnehageplass: 183.000 kroner per år. UTDANNING • En elev i grunnskolen: 108.446 kroner per år. • En elev i videregående skole, studieforberedende program: 127.728 kroner per år. • En elev i videregående skole, yrkesfaglig program: 157.793 kroner per år. ELDRE Sykehjemsplass: 1.068.000 kroner per år. FAGFORBUNDET MENER KILDE: FAGFORBUNDETS PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM fbaargang2016 fbseksjonFEL