| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 61 sterkere demokratiske tradisjoner. Slik ble EU utviklet på en måte som gjør at ikke bare sosialisme, men også keynesianisme nå er forbudt ved lov. Markedsliberalisme er grunnlovfestet som EUs økonomiske modell. Etter finanskrisa i 2008 ble den reaksjonære sosiale nedbyggingspolitikken i EU forsterket, samtidig som den antok mer og mer autoritære former og ble institusjonalisert gjennom nye avtaler. Inngrepene overfor de mest kriserammede landene (Hellas, Irland, Spania, Portugal og Italia) illustrerer dette på en skremmende måte. Slik har avvikling av velferdsstatene og nedkjemping av fagbevegelsen blitt en innebygd del av EUs institusjoner og politikk. I tillegg har EU så godt som gjort det umulig å reversere dette prosjektet, ved at det kreves full enighet mellom alle medlemslandene for å endre inngåtte traktater. DET ER DETTE EU et flertall av britene har besluttet å melde seg ut av. Et prosjekt som det er umulig å reformere innenfra ved bruk av ordinære, demokratiske metoder. Og det er dette EU venstresida i Europa ikke klarer å utvikle en felles politikk om. Altfor lenge har både den faglige og politiske arbeiderbevegelsen næret illusjoner om EU som «det sosiale Europa». Det gjelder ikke bare sosialdemokratiet, som har vært med på å bygge opp dagens stadig mer autoritære, markedsliberale EU, men også de fleste av partiene til venstre for sosialdemokratiet – samt Euro-LO, som en av de aller mest EU-tro organisasjonene. MENS MISNØYEN med EUs politikk og følelsen av avmakt brer seg blant folk flest, så har altså venstresida, med sine illusjoner, satt seg i en situasjon der de verken er i stand til å organisere de misfornøyde til politisk motstand, eller å gi misnøyen et politisk uttrykk. Dermed gir de høyresida monopol på å mobilisere mot EU. Ei høyreside som selvfølgelig ikke retter denne kampen mot drivkreftene bak de markedsliberale angrepene, men snarere mot andre folkegrupper (som innvandrere, muslimer og folk med annen hudfarge). Når så folk på venstresida stemmer for å forbli i EU, «heller enn å bli slått i hartkorn med rasister og ytre høyre», FOTO: SCANPIX fortsetter de å gi høyresida monopol på å drive nødvendig EU-motstand. DET ER VIKTIG at det autoritære og markedsliberale EU ikke får større makt og innflytelse i Europa. Sett fra et venstreside-perspektiv var det derfor positivt at britene gikk for Brexit, på tross av at høyresidas fremmedfiendtlighet fikk en så stor plass. Det gir venstresida en enda større utfordring. Det er nå avgjørende at venstrekreftene klarer å utnytte den muligheten Brexit har gitt dem til å komme på offensiven, tøyle kapitalinteressene, styrke demokratiet og utvikle reell folkelig enhet på tvers av grensene. Det reelt eksisterende EU utgjør en barriere mot et slikt forent Europa i dag. Altfor lenge har både den faglige og politiske arbeiderbevegelsen næret illusjoner om EU som «det sosiale Europa». ENESTÅENDE SJANSE: Britenes Brexit har gitt venstresida muligheten til å komme på offensiven, tøyle kapitalinteressene, styrke demokratiet og utvikle reell folkelig enhet på tvers av grensene. fbaargang2016 fbseksjonFEL