| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 27 PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. FYLKER ERSTATTES AV REGIONER *Regjeringa har oppfordret fylkeskommunene til å vedta strukturendringer i løpet av høsten. De vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing. Det utbetales en støtte på 200.000 kroner i prosjektstøtte per utredning. Flere fylker er allerede i gang med å utrede sammenslåing med nabofylker. Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny regionstruktur våren 2017. Sammenslåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019. *Nylig signerte seks lærlinger ansettelseskontrakter med Sarpsborg kommune, samtlige i 100 prosent stilling. Østfold-byen har påbegynt sin 15 punkts handlingsplan mot uønsket deltid. – Jeg er kjempeglad for å få en full stilling, sier Lise-Lotte Henriksen. Som helsefaglærling så hun hvordan ferdig utdanna venner ble tilbudt 17 prosent stilling for så å måtte shoppe vakter for å få en skikkelig lønn. – Jeg var redd jeg hadde valgt feil yrke. Alle sa at jeg ikke måtte finne på å satse videre på helsefag, sier Henriksen, som mener fast og hel stilling burde være en selvfølge for alle som har gått gjennom læretida. – Dette er et konkret og ganske ambisiøst mål, som vi oppfyller nå, sier kommunalsjef Reidar Handelsby. Ett av punktene i handlingsplanen er å tilby fast stilling til minst fem lærlinger hvert år. LÆRLINGENE FÅR FAST OG HEL JOBB PILOTPROSJEKT OM EKSTREMVÆR *Norges Geotekniske Institutt har i samarbeid med Larvik og Lardal kommuner, som slår seg sammen i 2018, utarbeidet en rapport der de ser på hvordan de skal tilpasse seg endringer i klima og være forberedt på ekstremvær. Pilotprosjektet er det første i sitt slag, og delfinansiert at Miljødirektoratet. Alle kommuner i Norge er pålagt å kartlegge hvordan de kan bli påvirket av klimaendringer i framtida. STOR DAG: Seks lærlinger undertegnet kontrakt med Sarpsborg kommune om hel og fast stilling etter læretida. FOTO: OLA TØMMERÅS FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL