28 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | I april slo Høyesterett fast at en sykepleier ved legevakta i Oslo ikke hadde fortrinnsrett til del av en stilling. Hun jobbet i 75 prosent stilling, og krevde fulltidsjobb da det ble utlyst en ny stilling på 75 prosent. Sykepleieren fikk medhold i kravet om hel stilling – både hos tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten. INNSKRENKER FORTRINNSRETTEN Høyesterett støttet ikke kvinnen, og slår tvert imot fast at deltidsansatte ikke kan tre inn i deler av en stilling. Dette er en ny tolkning av loven, og blir ikke godt mottatt i fagbevegelsen. – Dette er alvorlig for dem som ønsker å utvide stillingen sin. Dommen innskrenker fortrinnsretten til utvidet stilling betraktelig, sier førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO. Hun frykter at dommen kan føre til spekulasjoner fra arbeidsgivernes side, ved at de utlyser større stillinger enn det deltidsansatte kan ta på seg. Følsvik mener dommen også undergraver tvisteløsningsnemnda, som er det organet som vanligvis avgjør slike saker. Nå kan flere saker om fortrinnsrett måtte gå for domstolene, tror hun. LOVENDRING MÅ TIL Dommen har fått både Unio og LO til å reagere. I et møte med Arbeidsdepartementet 30. august ba de departementet rydde opp. – Vi kan ikke overprøve Høyesterett, men nå må lovteksten endres slik at det igjen går an å kreve fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling, slik lovgiver har tenkt, mener Følsvik. * Ny dom gjør det vanskeligere for deltidsansatte å få hel stilling Deltidsansatte kan ikke kreve å få en del av en ny stilling for å fylle opp sin egen, ifølge Høyesterett. TEKST: LENE SVENNING FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD PÅ JOBB | DELTID • En sykepleier som jobbet i en 75 prosent stilling ved legevakta i Oslo, krevde full stilling da det ble utlyst en ny 75 prosent stilling. • Legevakta sa nei, og hevdet at det ville være til «vesentlig ulempe». •Sykepleieren vant fram i tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten. • Høyesterett sa nei til fortrinnsrett for sykepleieren. ALVORLIG: Dommen fra Høyesterett er ikke godt nytt for deltidsansatte som ønsker seg en større stilling, mener Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO. DETTE ER SAKEN fbaargang2016 fbseksjonFEL