| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 29 PÅ NETT | LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS Kompakt byutvikling og fortetting med nye boliger er en viktig strategi for bærekraftig byutvikling. Hvordan kan vi sikre høy tetthet og samtidig få til gode uterom for opphold og lek? Forskning tyder på at fortettingen kan komme i konflikt med behovet for gode uterom. Her presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 byboligprosjekter i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. LES PÅ FAGBLADET.NO PROSJEKTENE MER PÅ NETT: kommer som enkeltreguleringer og tilknytningen til byen er dårlig ivaretatt. Mange prosjekter kan beskrives som sovebyer i byen, og de gir lite tilbake til byen og beboerne i form av butikker, service, kafeer og kulturtilbud på gateplan. TETTHETEN gir seg utslag i trange uterom uten plass til de mest nødvendige funksjonene. Dette gir skyggefulle arealer på bakken, dårlige sol- og lysforhold på terrasser, balkonger og i boliger, og også problemer med innsyn og manglende privatliv. DET LEGGES vekt på este- tiske sider mer enn på brukskvalitet. Barnas behov for arealkrevende lek er lavt prioritert. Trange uterom med lite vegetasjon kan også være en utfordring i klimasammenheng når det gjelder naturlig fordrøyning av overflatevann. 1 2 3 + Fortett med vett LENE SCHMIDT er sivilarkitekt og forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. KIRSTEN SOLEMDAL: Syke eldre trenger god munnhelse. HANNA KVAMSÅS: Tyskland rekommunaliserer renovasjonen. KVINNER OG VARSLING: Kvinner i offentlig sektor knebles mest. FORTETTING: Forskning tyder på at fortetting og gode uterom kan komme i konflikt. TRE GJENNOMGÅENDE PROBLEMER TRENGER VI ÅTTETIMERSDAGEN? Med kortere normalarbeidsdag kan vi bedre balansen mellom arbeidsliv og resten av livet, mener dr. philos Tone Schou Wetlesen. --- TEPPEFALL FOR DANSK TEATERFAG? Det foregår en stille død i det danske teaterfaget, skriver Henriette Jevnaker i Film- og teaterteknisk forening. --- ÉN DØR Å BANKE PÅ Vi trenger en førstelinje i teamet rundt eleven som har tid og evne til å lytte, mener Kristoffer Hansen, tidligere leder i Elevorganisasjonen. --- GODT ERNÆRINGSARBEID VIRKER Klinisk ernæring dreier seg om hvordan mat og næring brukes for å forebygge og behandle sykdom, skriver Aslaug Drotningsvik, klinisk ernæringsfysiolog. FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL