32 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. GRATIS MAT SPARER MILJØET *Matsentralen i Oslo delte i fjor ut 1,6 millioner gratis måltider til vanskeligstilte. I tillegg fikk vi alle en solid miljøgevinst fordi maten ble spist i stedet for å gå i søpla. Matsentralen sørger for at overskuddsmat fra matvarebransjen samles inn og blir delt ut gratis gjennom 60 veldedige organisasjoner i Osloom- rådet. Maten går til fattige, rusavhengige, bostedsløse og andre vanskeligstilte. I Norge kaster vi nesten en av fire handleposer med spiselig mat. Dette er både et etisk problem og et klimaproblem. Nylig fikk Matsentralen Oslos Miljøpris for 2016. Juryen la i sin begrunnelse for prisen blant annet vekt på at Matsentralen bidrar til store klimakutt. Miljøgevinsten i fjor utgjorde ca. 1500 tonn CO2-ekvivalenter. Les mer på www.matsentralen.no * De ansatte i barnehager som tilhører arbeidsgiverforeningen Private Barnehagers Landsforbund (PBL), får et generelt tillegg på 6000 kroner i årets lønnsoppgjør. Ansatte i fagarbeiderstillinger eller i stillinger med krav om høgskoleutdanning, og styrere med godkjent utdanning som gir 60 studiepoeng eller minst ett års fagskole i tillegg har gått opp 16.000 kroner. Partene er også enig om en pensjonsløsning som innebærer at alle nyansatte i PBL-barnehager skal knyttes til dagens ytelsesordning, det vil si en ordning som er sammenliknbar med den som de ansatte i offentlige barnehager har. I påvente av en varig pensjonsordning, har ca. 1700 ansatte en midlertidig innskuddspensjon, som PBL ønsket å videre- føre. Hvis partene ikke er blitt enig om en varig ordning innen 1. mai 2018, vil alle bli overført til ytelsespensjon. 6000 TIL ANSATTE I PRIVATE BARNEHAGER ROS KAN HINDRE SYKEFRAVÆR *Anerkjennelse fra sjefen kan forebygge langtidsfravær som følge av søvnproblemer, viser en ny undersøkelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark. – Anerkjennelse er viktig, fordi vi er sosiale individer, som rent biologisk har utviklet oss til å være avhengig av andre, sier lektor i psykologi ved Aarhus Universitet, Hans Henrik Knoop, til DR Trekanten. – Den sikreste investeringen er å sørge for at folk trives i arbeidet. Det vil skape robusthet, økte prestasjoner, lojalitet og omtanke som bivirkninger, sier Knoop. 11.000 tilfeldige lønnsmottakere deltok i undersøkelsen. LITT IGJEN: Partene i oppgjøret har frist til 2018 med å bli enig om en pensjonsordning. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL