| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 47 – Vi vil ha en kombinasjon av kommersielle, ideelle og kommunale sykehjem, der man kan lære av og inspirere hverandre, sier Høyrepolitiker og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang. Han er skeptisk til å la kommunen overta driften når kontrakter med kommersielle drivere går ut. – Det er sikkert mulig for en ny og engasjert ledelse å videreføre det gode arbeidet, men det er ingen automatikk i det. Når vi ser hva som har skjedd på Manglerudhjemmet etter at Unicare overtok, så er det åpenbart at ledelsen har vært bra og at eierne har hatt ambisjoner. Stang sier at også en ny anbudsrunde kan forstyrre et vellykket prosjekt. Han mener derfor at anbudsperiodene burde vært lengre, gjerne ti–tolv år. Høyrepolitikeren har heller ikke noe imot at kommersielle aktører tjener penger på sykehjemsdrift eller at kommunale omsorgspenger går til investeringsfond. – Det helt greit for meg, så lenge beboerne og de ansatte har gode vilkår. FOTO: OLE PALMSTRØM Hovedstadens politikere strides om hva som er best. Skal vi ha kommersielle eller kommunale sykehjem? FABIAN STANG Ordfører i Oslo fra 2007 til 2015. FOTO: ERLEND ANGELO INGA MARTE THORKILDSEN Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo. – Å sette sykehjem på anbud har gitt overbyråkratisering i Oslo og unødvendig mye kontrollvirksomhet. I tillegg har de ansatte i private sykehjem dårligere lønnsutvikling, sier SV-politiker og eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen. Hun vil la kommunen overta driften etter hvert som kontrakter med kommersielle aktører går ut. – Vi har en lang rekke eksempler på glimrende prosjekter i kommunal regi. Ingenting tilsier at de ansatte ikke kan gjøre det like godt med kommunen som arbeidsgiver. I kommunen lønner vi de ansatte og forventer ikke at oppgaver skal utføres på dugnad. I kommunens prosjekt «Bedre hverdagsliv» oppnår de kommunalt drevne sykehjemmenne like gode resultater som de private. – Det er ikke driftsmodellen som avgjør om prosjektene blir vellykket. Det har vi nå flere eksempler på. SV-politikeren understreker at penger bevilget til omsorg skal brukes på omsorg og ikke til private selskapers investeringsfond. JA! Greit å tjene penger så lenge beboere og ansatte har gode vilkår NEI! Kommersielle sykehjem gir mer byråkrati og dårligere lønnsutvikling Stang vs. Thorkildsen fbaargang2016 fbseksjonFEL