| |2 020161 6| |0 84 || FAGBLADET ~ 71 Utrygt arbeidsmarked krever nye løsninger Å HA ET ARBEID Å GÅ TIL og et sted å bo er noe de fleste er avhengig av for å ha god livskvalitet og for å kunne bidra i samfunnet. Imidlertid har arbeidsløsheten og antall midlertidig ansatte vokst kraftig det siste året, og mange kjenner seg utrygge på framtida. Etter at endringene i arbeidsmiljøloven trådte i kraft, har det blitt 28.000 flere midlertidig ansatte. Hele 218.000 arbeidstakere er midlertidig ansatt, viser SSBs statistikk fra juli. Tallene viser at 134.000 var helt arbeidsløse og at det var 69.000 undersysselsatte. Det er urovekkende at nesten en halv million mennesker i arbeidsfør alder ikke er inkludert, eller fullt ut delaktig i arbeidslivet. Mange forsøker å skape sin egen arbeidsplass og regjeringen skryter av nyetableringer og oppfinnsomme gründere. Fagforbundet syns ikke det er noe å rope hurra for, da over halvparten av disse er enkeltpersonsforetak uten faste rammer. De fleste ønsker seg faste og hele stillinger. SNART LEGGES DET FRAM FORSLAG til statsbudsjett for 2017. Fagforbundet forventer at regjeringen tar situasjonen på alvor og bevilger mer penger til sysselsetting, før høy arbeidsløshet og et usikkert arbeidsmarked fester grepet. Kommunene må sikres god økonomi slik at de raskt kan opprette arbeidsplasser. Det er et umettelig behov for vedlikehold av offentlig bygningsmasse og infrastruktur. Sommerens oversvømmelser viser et stort behov for utbedringer av vann- og avløpssystemene, og etablering av alternative flomveier. Mange kommuner ville satset på energieffektiviserende tiltak hvis de hadde hatt midler til det. For å utnytte kompetansen til arbeidsløse, særlig fra oljesektoren, bør det etableres ideparker for å utvikle ny teknologi for grønne og bærekraftige arbeidsplasser. Kompetansen fins, men det trengs planer og penger for å sette i gang. Regjeringen må benytte anledningen til å tenke nytt. METTE NORD | FORBUNDSLEDER «Regjeringen må bevilge mer penger til sysselsetting, før et usikkert arbeidsmarked fester grepet. fbaargang2016 fbseksjonFEL