14 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT ÅTTE ÅR MED DEMENS *Mennesker som rammes av en demenssykdom, lever i gjennomsnitt 8,1 år etter at de får de første symptomene. Denne perioden kan deles inn i tre faser; tre år fra symptomdebut til diagnosen blir stilt, tre år som hjemmeboende med demensdiagnose og 2,1 år på institusjon. De månedlige utgiftene for hver av de tre periodene er henholdsvis 13.700 kroner, 19.350 kroner og 69.200 kroner. Til sammen er ressursbruken knyttet til demens 2,9 millioner per pasient. De årlige kostnadene for demens i Norge er på cirka 28 milliarder kroner. Tallene er basert på prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens. REVISORER IMOT DÅRLIGERE INNSYN *Norges kommunerevisorforbund er kritisk til at regjeringen sletter kravet om en årlig revisjon av kommunens administrasjon i sitt forslag til ny kommunelov. – Forvaltningsrevisjonen er en måte å bygge tillit på. Om du ikke gjennomfører alko-kontroller, betyr det selvsagt ikke at alle sjåfører begynner å drikke, men det svekker sikkerheten. Sånn er det også med forvaltningsrevisjonen, sier Ole Kristian Rogndokken, daglig leder i Norges kommunerevisorforbund. – Fjerner vi lovkravet, er jeg redd kommunene slutter å gjennomføre den. Da vil folkevalgtkontrollen svekkes, mener Rogndokken. – ENDELIG EGEN FAGSKOLE FOR BRANN OG REDNING *– Dette har vi jobbet for i årevis, sier Johnny Stølen i Fagforbundets faggruppe for brann- og redningspersonell. – Vi har tatt opp brannutdanning gjentatte ganger med myndighetene. Vi har kommet med innspill og deltatt på ulike møter. Vi hadde håpet at disse pengene skulle kommet i fjor, og var skuffet da de ikke kom. Men det er bra at dette nå endelig blir virkelighet, sier Johnny Stølen, som til daglig er varabrannsjef i Ålesund. Samtidig advarer han mot å tro at alt nå er på plass: – En fagskole vil kreve årlige bevilgninger for å kunne gi et stabilt utdanningstilbud. Derfor er det viktig å passe på at dette blir fulgt opp, sier han. Fortsatt mangler det en tilfredsstillende lederutdanning. – Det totale utdanningstilbudet er ikke fullgodt før vi også har en lederutdanning på plass. Her har både vi og myndighetene fortsatt en jobb å gjøre, sier Johnny Stølen. Antall busspassasjerer har økt med 9,3 prosent fra andre kvartal i fjor til i år. 9,3% Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner for å etablere fagskole for brann- og redningspersonell. FOTO: OLA TØMMERÅS FOTO: COLOURBOX FORNØYD: Varabrannmester Johnny Stølen mener alt ikke er helt på plass i brannutdanningen ennå. fbaargang2016 fbseksjonFEL