22 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. VINNAREN: Sundheim bo- og treningssenter i Oppland bruker helst lokale råvarer. SJUKEHEIMSMATEN ER BEST I VINSTRA *God og tradisjonell mat på Sundheim bo- og treningssenter i Vinstra ga kjøkkenet seier i konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk 2016. Om lag 200 institusjonar deltok i konkurransen i år, og fem finalistar kjempa om fyrstepremien på 30.000 kroner. Dei andre finalistane var Gloppen omsorgssenter i Sogn og Fjordane, Løten helsetun i Hedmark, Vanylven helse- og omsorgssenter i Møre og Romsdal og Økernhjemmet i Oslo. «Kjøkkenet ser ut til å vere institusjonen sitt hjarte både for dei som bur der fast, dei som kjem frå omsorgsbustadar rundt om, og dei som brukar staden som si kantine. Kjøkkenet er ein ressurs i lokalsamfunnet,» heiter det i grunngjevinga til juryen. Alle finalistane fekk besøk av ei arbeidsgruppe med representantar frå Forbrukerrådet, Pårørandeaksjonen og Landbruks- og matdepartementet. *Regjeringen har varslet at de vil komme med et forslag om ny bemanningsnorm i barnehagene til våren. Politisk leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, etterlyser penger til å styrke barnehagebemanningen i forslaget til statsbudsjettet. – Vi savner penger både til å styrke bemanningen i barnehagene og til å styrke de ansattes kompetanse. Vi hadde sett for oss at det lå penger til en konkret bemanningsnorm i budsjettet, men det gjorde det ikke, sier hun. Forbundet har lenge jobbet med å lovfeste kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere, på samme måte som for barnehagelærere. Fagforbundet støtter forslaget om å styrke kompetansen til de ansatte, men understreker at dette må gjelde alle ansatte, og at ansatte uten formell kompetanse må prioriteres når midlene skal deles ut. ØNSKER FLERE ANSATTE OG ØKT KOMPETANSE FAMILIEN TRÅR TIL *Bare 20 prosent av mennesker med demens deltar på dagaktivitetstilbud. Gjennomsnittlig er de på dagsenter 1,5-2 timer i uka. Kostnadene for dagaktivitetstilbud er omtrent 1200 kroner per person i måneden. Hele 90 prosent av personer som lider av demens, mottar hjelp fra pårørende. Siste måned før innleggelse på sykehjem yter pårørende hjelp til pasienten i gjennomsnitt 160 timer i måneden. Tallene er fra prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens. BEMANNINGSNORM: Fagforbundet ønsker flere ansatte og økt kompetanse blant alle ansatte i barnehagene. FOTO: KATHRINE GEARD FOTO: ERIK M. SUNDT FOTO: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL