30 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | M aten står på bordene i Veien barnehage utenfor Hønefoss, men to plasser står tomme. Bjørn Smith og gutten han har ansvaret for har måttet ta en liten timeout for seg selv, men i løpet av noen minutter er begge smilende på plass sammen med resten av gruppa. Det er slik Bjørn Smith jobber. Han er en av sju barne- og ungdomsarbeidere i et team i Ringerike kommune som jobber mot enkeltbarn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. – Vi jobber en til en med barna. Noen dager fungerer ungene veldig godt sammen med de andre barna på sin avdeling, andre dager kan det være vanskeligere å få dem til å fungere i ei gruppe, og da må vi finne på andre ting. Det gjør arbeidsdagen min variert, og noen ganger utfordrende. Jeg får virkelig brukt kompetansen min som barne- og ungdomsarbeider, forteller han. – I tillegg er hele teamet samlet i en egen enhet sammen med spesialpedagogene og rådgiverne i PP-tjenesten, og det har gitt oss et fagmiljø som er både inspirerende, lærerikt og utviklende, legger han til. FRA VIKAR TIL FAST Enkelte barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har blant annet rett til å ha en barnehageansatt som følger dem opp en til en. Tidligere ble dette gjort ved at den enkelte barnehagen ansatte en vikar som fulgte barnet så lenge det gikk i barnehagen, og som måtte slutte når barnet sluttet eller at vedtaket om oppfølging opphørte. – I 2012 begynte vi en prosess for å se hvordan vi både kunne gi en bedre og mer kvalitetssikret tjeneste til foreldre med barn som hadde slike vedtak. Samtidig ønsket vi også å være en bedre arbeidsgiver for de ansatte som skal følge opp barna, forteller kommunalsjef for oppvekst og kultur i Ringerike kommune, Marianne Mortensen. Kommunen gikk bredt ut og inkluderte de ansattes organisasjoner i prosessen, og resultatet ble at det i 2013 ble lyst ut sju nye, faste stillinger. Etter vår mening innebærer dette at vi kan gi en bedre og mer stabil tjeneste, samtidig som sju nye ansatte får mye større jobbtrygghet, Faste team best for barn og voksne Ringerike opprettet et team på sju fast ansatte som jobber med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD « Jeg er veldig glad for at løsningen innebærer faste og hele stillinger. HOVEDTILLITSVALGT MAY BRITT SUNDAL PÅ JOBB / BARNEHAGE fbaargang2016 fbseksjonFEL