| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 47 Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i videregående skole og grunn skole (ny sjanse) • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende eller varer minst 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr 12.000 pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr 3000 pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs inkludert datatekniske hjelpemidler dekkes med inntil kr 10.000 pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr 2500) • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting). Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive som har vært medlem i minst seks måneder. Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av andre, f.eks. arbeidsgiver eller Nav. Følgende dekkes ikke: • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat. Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker, og hva de ikke dekker. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr 1500. Søknadsskjema og søkerveiledning fi ns på fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Praksis og teori -2016 Smittevern angår alle som arbeider direkte eller indirekte med pasienter; diagnostikk, behandling, pleie, isolasjonstiltak, operasjoner, utstyr, medikamenter, renhold, tekstiler, teknisk utstyr, ambulanse, transport, portørtjeneste, mat og vann, bygg og vedlikehold, og en rekke andre aktiviteter ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Praktiske smitteverntiltak forhindrer og begrenser infeksjoner og forebygger spredning av alvorlige infeksjoner. Hvert kapittel har en praktisk del med smitteforebyggende tiltak og en teoretisk del for valg av smitteverntiltak. Sykehusinfeksjoner øker; bakterier blir mer motstandsdyktige mot antibiotika, og spres letter mellom alle helsenivåer i samfunnet. Sykehusberedskap avgrenser farlige mikrober eller større utbrudd som pandemier. God hygiene er smittevern for pasienter, besøkende og ansatte. Personlig smittevern, godt renhold og høy hygienisk standard på behandling og pleie er viktigere enn noensinne for pasientsikkerhet og et trygt arbeidsmiljø. Målgruppene er helsepersonell, helsefagarbeidere, studenter, sykehusledere og helsebyråkrater, pasienter og deres pårørende. Forfatter: Bjørg Marit Andersen 695 sider, kr 480,- Elefantus Forlag -2016 ISBN: 978-82-93274-64-3 BESTILLING: www.elefantus.no og bokhandlere fbaargang2016 fbseksjonFEL