64 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. FRÅSEGN Regionreform utan klare mål og oppgåver ALLE FYLKESKOMMUNANE, med unntak av Oslo, er i gang med å ta nabopraten – det vil seia diskutera å slå seg saman til større regionar. Fylka har fått oppdraget frå regjeringa, og Fagforbundet meiner at framgangsmåten liknar den ein har nytta i arbeidet med kommunereforma: Ein ber fylkeskommunane om å slå seg saman med naboane utan å gje dei klare svar på kva oppgåver dei framtidige regionane skal ha. Fagforbundet fryktar at regionreforma, som vil gje store endringar i organiseringa av samfunnet, vert tvinga gjennom for fort og utan ein god prosess på førehand. Landsstyret i Fagforbundet Les heile fråsegna på fagforbundet.no PENSJONIST Skatteparadis for eldre? JEG ER SNART 85 ÅR, og er heldigvis ikke avhengig av hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Jeg har arbeidet som hjemmehjelp og soneleder i Svelvik kommune. På grunn av samhandlingsreformen er det blitt store endringer på sykehjemmet. Nå blir de som er ferdig behandlet på sykehus, sendt til sykehjemmet og opptar dermed plass for noen som kunne trenge fast plass. Også tidligere hadde vi en etasje på sykehjemmet til pasienter på rehabilitering. Den ble også benyttet som avlastning der pårørende trengte en pause. Den avdelingen ble stengt. Vi var 45 hjemmehjelpere i kommunen. Det har blitt redusert til fem. Nå heter det at du må søke privat hjemmetjeneste. To trygdeboliger er brent ned, og slik har de stått i mange år uten å bli bygget opp igjen. De unge forlangte å få nye skoler, og det ble bygget tre nye, store skoler. To av dem kan ikke brukes som skole fordi det ikke er nok elever. Vi som er eldre i Svelvik betaler skatt og eiendomsskatt, men vi får verken hjemmehjelp eller avlastning. Vi har heller ingen kommunal tannlege, så vi må til nabokommunen for å få tannpleie. Hvilke rettigheter har eldre mennesker? Fortell meg hva som er skatteparadiset for eldre her i Svelvik! De yngre får mye hjelp; barnehage, skole, skolefritidsordning, helsestasjon, en som synger for barna (kan ikke foreldre selv synge for barna sine lenger). Alt er bra om det ikke var fordi alt skal gå på bekostning for eldreomsorgen. Politikerne og rådmann har ikke tatt inn over seg at det er de som har styrt kommunen inn i dette uføret. Kommunen hadde gjeld til langt over ørene på grunn av deres styre og stell. Vi ble ilagt mer skatt for å være med på å betale gjelda. Men det er de eldre og eldreomsorgen det hele tida har blitt skåret ned på. Fortell meg så hva som er de eldres rettigheter i kommunen, og hva er deres skatteparadis? Karin Thoresen FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL