70 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | MELLOM OSS / HØYSKOLESTUDIUM Under det ettårige studiet på Høgskolen i Hedmark skal alle studentene skrive en prosjektoppgave. Gro Espeset Grøtjorden har kalt sin oppgave «Kultur, endringsledelse og innovasjon i Nore og Uvdal kommune». Her adresserer hun omstillingsprosessen kommunen står foran på grunn av fallende inntekter fra salg av elektrisk kraft. I 2017 forventes det at kommunen må kutte i driften med 10 millioner kroner, i 2020 antas kuttene å beløpe seg til ca. 25 millioner. – Omstilling eller fornying kan gi både positive og negative konsekvenser for de ansatte i kommunen, mener Grøtjorden. Hun peker på noen spørsmål som vil bli aktuelle for hjemkommunen: • Hvilken arbeidsgiverpolitikk skal Nore og Uvdal føre? • Hvilke visjoner har toppledelsen for innovasjonskulturen i kommunen? • Hva fremmer og hemmer innovasjon i kommunen, og hva syns de ansatte? • Hva er kjennetegnene på et godt samarbeid? • Hva er det som påvirker organisasjonskulturen? Grøtjorden vil studere organisasjonskulturer, lederstiler og hvilke endringsprosesser som må til for å få en kultur der vi tar vare på hverandre, hjelper hverandre og deler kunnskap. Og ikke minst hva slags lederskap som er ønskelig i Nore og Uvdal kommune. Lederkultur gir utvikling HØGSKOLESTUDIUM I INNOVASJON Studiet skal bidra til å fremme nytenkning, nyskapning og framtidas krav til omstilling i offentlig sektor. Det er rettet særlig mot personer som jobber i kommunen, personer i lederstillinger, prosjektledere og personer som arbeider med utviklings- og endringsarbeid. Studiet varer i ett år, gir 30 studiepoeng og er samlingsbasert (tre samlinger per semester). LEDERSKAP: Gro Espeset Grøtjorden vil lære hvordan det kan skapes en arbeidskultur der vi tar vare på hverandre. fbaargang2016 fbseksjonFEL