| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no «Ulovlig» sykmelding ? Etter at jeg var i en livskrise for snart to år siden, kom jeg til å si at jeg måtte sykmelde meg. Min arbeidsgiver mener dette var et «ulovlig» utsagn, og har siden brukt det mot meg for å avvise mine sykmeldinger. Kan arbeidsgivere avvise sykmeldinger som er utstedt av lege? B.U. SVAR: Det kan hende at livssituasjonen blir så vanskelig at det å gå på jobb kan fortone seg som nærmest umulig. Man må være reelt syk for å ha rett til sykepenger, og slike forhold kan føre til sykdomstilstander og arbeidsuførhet – og med det rett til sykepenger. Retten til sykepenger avhenger ikke av hvorfor din egen sykdomstilstand er oppstått, men sykdomstilstanden må ha ført til såkalt arbeidsuførhet. For å skille mellom de tilfeller der noen befinner seg i en vanskelig livssituasjon, og de tilfeller der dette har ført til sykdom i medisinsk forstand, har man bl.a. tatt i bruk diagnosekoder på sykmeldingsblankettene. De såkalte Z-diagnosene gir ikke rett til sykmelding. Selv om man har fått en sykmelding uten Z-diagnose, er likevel ikke arbeidsgiver eller Nav automatisk forpliktet til å legge den til grunn mht. rett til sykepenger. Ønsker arbeidsgiver å bestride sykmeldingen, skal arbeidstaker ha en mulighet til å uttale seg. Løser ikke en samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker tvilen rundt rettmessigheten av sykmeldingen, kan arbeidsgiver redegjøre overfor Nav for sitt syn. Nav vil i slike tvister ta stilling til om sykmeldingen skal aksepteres som grunnlag for en sykepengeutbetaling. Dersom Nav aksepterer sykmeldingen, vil Nav utbetale sykepengene og kreve refusjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan imidlertid innen tre uker fra Nav fattet vedtak bringe saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver har også i visse tilfeller mulighet for å frata en arbeidstaker retten til å anvende egenmelding, jf. folketrygdloven § 8-27, «dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom». Dersom arbeidsgiver generelt opptrer på en unødvendig rigid måte, og virker å ha en lite ønskelig håndtering av sykmeldinger, ville jeg bedt tillitsvalgt bistå deg med å ta dette opp, eventuelt også å koble inn vernetjenesten. Eirin Halvorsen Lillehof, forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. fbaargang2016 fbseksjonFEL