68 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | Heltid og fulle stillinger handler ifølge forsker Kari Ingstad om å organisere arbeidet annerledes. Skal vi klare det, må vi ta et oppgjør med den organisasjonskulturen som eksisterer i dag, mener forskeren som også er redaktør av den ferske boka «Turnus som fremmer heltidskultur». Hun illustrerer problemstillingen ved å fortelle hva som skjedde da hun spurte de tillitsvalgte på en mannstung industribedrift med turnus hvordan de klarte å organisere arbeidet slik at de bare hadde fulle stillinger. – De forsto ikke spørsmålet, sier hun. – For dem var det helt utenkelig at det gikk an å organisere arbeidet i noe annet enn hele stillinger. STIKK MOTSATT Hun har også spurt ansatte i politiet, og der fikk hun høre at folk som ønsket å jobbe deltid, ble sett på som et problem, for da er det vanskeligere å få turnuser til å gå opp. I helsesektoren er det stikk motsatt. Over halvparten av helsefagarbeiderne og ansatte uten formell kompetanse jobber deltid. De som ønsker å jobbe mer, blir møtt med argumentet om at det er umulig å få turnusene til å gå opp uten omfattende bruk av små stillinger. Ifølge tall fra Arbeidsforskningsinstituttet ønsker mellom 35 og 50 prosent av de deltidsansatte i helsesektoren en større stilling. DELTID AVLER DELTID – På 1990-tallet ble det avdekket at mange ufrivillig hadde små deltidsstillinger. Siden har både myndighetene og partene i arbeidslivet jobbet aktivt med dette, men det er først de siste tre–fire årene vi begynner å se en viss framgang, sier Fafo-forsker Leif Moland, som er en av de ti forfatterne i boka. – Vi begynte å se framskritt da vi gikk fra å bekjempe ufrivillig deltid til å tenke heltidskultur. Deltid avler deltid, og for å komme videre, må vi erkjenne at også frivillig deltid representerer et problem i helsesektoren, sier Moland. ARBEIDSGIVER VIL HA STYRINGSRETT Både arbeidstaker – og arbeidsgiverorganisasjoner er enige om at målet er flere på heltid og færre på deltid. Men de er uenige om virkemidlene. Arbeidstakerorganisasjonene vil ha innfly- Forsker: – Vi må ta et oppgjør med deltidskulturen – Dagens turnuser i helsesektoren gir en deltidskultur. Skal vi få flere fulle stillinger, må vi ta et oppgjør med den kulturen, mener forsker Kari Ingstad. TEKST: PER FLAKSTAD FOTO: SISSEL RASMUSSEN NY ORGANISERING: – Vi må ta et oppgjør med dagens organisering av omsorgsarbeidet hvis vi skal klare å skape en heltidskultur, mener forsker Kari Ingstad som er redaktør for den ferske boka «Turnuser som fremmer heltidskultur». Illustrasjonsfoto MELLOM OSS / TURNUSJOBBING fbaargang2016 fbseksjonFEL