| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 69 telse over turnusene og vil ikke uten videre være med på økt helgebelastning for de ansatte. Arbeidsgiverne ønsker større styringsrett over turnuser og at de ansatte får mulighet til å jobbe oftere helger. – Helgearbeid er kontroversielt, men skal vi komme videre, trenger vi at arbeidstakerorganisasjonene legger bort gamle prinsipper. De virker hemmende når de lokale partene skal sette sammen turnuser, sier arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Spekter. Hun blir imøtegått av lederen i YS-forbundet Delta, Erik Kollerud. – Det går an å presse prinsipper når oppgavene skal løses, men det fins samtidig en grense for ubekvem arbeidstid, mener han. – SOSIALISERES INN I DELTID – Dette handler om å organisere arbeidet slik at vi ikke får uforholdsmessig store belastninger på de ansatte. Men vi skal heller ikke glemme at de som mottar tjenestene, er mennesker i en sårbar situasjon. Derfor må vi organisere arbeidet slik at kvaliteten blir best mulig gjennom hele uka. Da snakker vi om en forsvarlig grunnbemanning og en turnus som gir de ansatte kontinuitet, og beboere og pasienter stabilitet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. Kari Ingstad mener kommuner og virksomheter må bli flinkere til å lyse ut fulle stillinger. Det er Mette Nord enig i. – Ofte er de små stillingene rekrutteringsstillinger, og ved å ansette nyutdannede « Dagens turnuser gir en deltidskultur. KARI INGSTAD, FORSKER OG REDAKTØR AV BOKA «TURNUS SOM FREMMER HELTIDSKULTUR» fbaargang2016 fbseksjonFEL