| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 13 Etter modell fra bydel Frogner, etablerer byråden nå demensarbeidslag i alle hovedstadens bydeler. – Jeg har veldig stor tro på stabilitet og faste relasjoner. Mange eldre syns det er en plage når mange mennesker kommer hjem til dem. Mange blir også veldig utrygge. Thorkildsen peker på faren for at informasjon lettere kommer på avveie og at de pårørende blir utslitte, siden det er slitsomt å måtte forholde seg til så mange mennesker. GÅR PÅ KURS I DEMENS Demensomsorgen i Oslo blir nå organisert i arbeidslag med 10–15 ansatte, hvor de fleste jobber i full stilling. De ansatte får samtidig tilbud om undervisning ved Senter for fag og forskning (tidligere Geriatrisk ressurssenter). Thorkildsen mener det er viktig at hver enkelt bruker blir kartlagt i starten. På den måten får hjelperne bedre kjennskap til den de jobber med. For eksempel om den eldre hater å ha dyne over føttene, ikke liker leverpostei eller om det er noen temaer som er ømtålige å ta opp. LIKT TILBUD I HELE OSLO Bare i Frogner bydel koster satsingen 4,5 millioner kroner. I hele byen kan prislappen ende på rundt 65–70 millioner kroner. – Demensarbeidslagene er ikke veldig dyre, men har svært god effekt. De gir en annen trygghet og har bedre mulighet for tidlig å oppdage at helsetilstand og behov endrer seg, sier Thorkildsen. Etter hvert vil ikke bare demenssyke, men også kronikere og personer med psykiske problemer få sine faste hjelpere. – Vi vil ha et større mangfold i eldreomsorgen. Det har vært altfor ensidig satset på sykehjem. Stabilitet og kvalitet i hjemmetjenestene, bedre dagtilbud og nye boformer der eldre hjelpetrengende kan være trygge både ved hjelp av mennesker og teknologi, er viktig for oss, sier Thorkildsen. FÅR SKRYT AV EKSPERT Demenseksepert Oscar Tranvåg har skrevet doktorgrad om demensomsorg. Han er glad for utviklingen i Oslo. – Utviklingen av demens-arbeidslag vil bringe større verdighet inn i hverdagen til hjemmeboende personer med demens. Blir det for mange hjelpere, skaper det utrygghet og kaos. Et system med en primærkontakt og færre personer å forholde seg til, er en god utvikling. Tranvåg poengterer at ideen med primærkontakt ikke er blitt mindre vektlagt i senere år. Han håper at personer med demens vil bli sett, hørt og tatt på alvor – som sårbare, men hele mennesker. – Det har stor verdi for hjemmeboende personer med demens å oppleve at helsepersonell som kommer inn i deres hjem, er del av en omsorgskultur som er opptatt av hvordan de har det og hvordan den enkeltes behov endrer seg, mener han. * – Det har vært undervurdert i senere år at personer med demenssykdom trenger å forholde seg til få mennesker, mener byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV). Nye tanker i demensomsorgen POLITIKK: Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, snakker med Aase Bunes om eldreomsorgen i Oslo. «Blir det for mange hjelpere, skaper det utrygghet og kaos.» OSCAR TRANVÅG fbaargang2017 fbseksjonFEL