42 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | ARBEID SOM RISIKOFAKTOR FOR HELSE 84,2KILDE: SSB SÅ LENGE LEVER DE Forventet levealder for kvinner. Tilsvarende tall for menn er 80,4 år. Akademiske yrker Kontoryrker Renholdere, hjelpearbeidere Ledere og militære yrker Håndverkere Høgskoleyrker Prosessog maskinopperatører, transportarbeidere FORVENTET LEVEALDER 76 74 78 80 82 84 86 88 70 72 74 76 78 80 82 84 1 1 4 7 4 2 2 5 5 3 3 6 7 4 1 5 2 6 3 6 81-85 86-90 91-95 96-00 01-05 04-08 09-13 81-85 86-90 91-95 96-00 01-05 04-08 09-13 7 Gjennomsnitt for 7 ulike 5-årsperioder / tema / levealder / Arbeidsplassen kan være en kilde til skader, sykdom og helseproblemer knyttet til følgende: • Tungt fysisk arbeid og uheldige arbeidsstillinger. • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som vibrasjoner og støy. • Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer som støv, røyk, gass og damp, samt hudkontakt med kjemikalier. • Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer: Rollekonflikt, jobbusikkerhet, mobbing, vold og trusler. • Organisatoriske faktorer: Lange arbeidsuker, skiftarbeid, manglende opplæring, midlertidige kontrakter. LEVEALDER OG PENSJON Det er relativt liten tvil om at det eksisterer en markant sammenheng mellom type yrke og levealder, og at dette vil kunne gi seg utslag i store forskjeller i framtidige pensjonsutbetalinger. Hvor stort dette utslaget blir, vil avhenge av hvordan reglene i pensjonssystemet utformes. KILDE: TANKESMIEN AGENDA Religiøse yrker 84,9 Topp- og mellomledere 82,5 Sykepleiere 82,2 Personal- og org.kons. 81,8 Revisorer 80,9 Feiere 80,8 Hjelpepleiere 80,3 Branninspektører 80,2 Vaktmestere 80,2 Sosionom og barnevern 79,6 Sekretærer og legesekr. 79,5 Buss- og sporvognførere 79,4 Lavere saksb. likningskont. 78,5 Skogsarbeidere 78,2 Anleggsgartnere 77,9 Renovasjonsarbeidere 77,3 Frisører 77 Kranførere 77 Renholder 76,9 Ufaglært 76,7 Kokker 75,7 Religiøse yrker 87,3 Førskolelærere 86,4 Arkivar, bibliotekar 85,9 Sykepleiere 85,8 Topp- og mellomledere 85,4 Barne- og ungdomsarb. 85,3 Sekr. og legesekr. 85 Sosionom og barnevern 84,6 Helsefagarbeidere 84,4 Vaktmestere 84,1 Tannpleiere 83,7 Anleggsgartnere 83,6 Lavere saksb. likningskont. 83,3 Frisører 82,7 Kokker 82,6 Renholdere 82,2 Buss- og sporvognførere 82,1 Kjøkkenassistenter 82 Ufaglærte 81,5 KILDE: SSB-RAPPORT OM LEVEALDER OG UTTAK AV TIDLIGPENSJON 2015/39. KILDE: SSB-RAPPORT OM LEVEALDER OG UTTAK AV TIDLIGPENSJON 2015/39. fbaargang2017 fbseksjonFEL