| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 61 også føre til at vi sparer mer og sløser mindre med den verdifulle og reine elektrisiteten vi har. Nye studier fra Cicero viser at alle sektorer globalt sett tjener på det grønne skiftet – med unntak av kull, olje og gass. Norge arbeider aktivt for det grønne skiftet, og næringspolitikken vår framover må konsentrere seg om de som blir de nye vinnerne når tikk. Kan man både tro på, og arbeide for, å holde global oppvarming godt under to grader – samtidig som man viderefører en olje- og gasspolitikk som støtter opp om nye investeringer i Nordsjøen og Barentshavet? I klimapolitikken tror Norge på at vi kan nå to graders målet, ja til og med komme under det. Hvis vi lykkes i klimapolitikken, kan kostbare olje- og gassinvesteringer som gjøres i dag, bli ulønnsomme om 50 år. Da vil olje og gass ha liten verdi. Hvordan vi tenker rundt olje- og gassutvinning i nord må henge sammen med norske klimapolitiske mål. DE MEST FRAMOVERLENTE og opplyste oljeselskapene unngår de mest kontroversielle utbyggingsprosjektene, øker investeringene i fornybar kraft og arbeider internasjonalt for en høy pris på karbonutslipp. Det gjør de lurt i. Kronargumentet fra norsk olje- og gassvirksomhet er at økt gassutvinning skal eksporteres til Europa og erstatte kullkraftverk som stabiliseringskraft for sol- og vindkraft. Men nye olje- og gassinstallasjoner kan vare i minst 50 år, og målet for klimapolitikken er at vi skal nå nullutslippssamfunnet lenge før det. Vi er så heldige i Norge at vi også har store vannkraftressurser. Våre reservoarer er batterier i nasjonal og europeisk sammenheng. Det er overføring av mer strøm til Europa som vil være den mest miljøvennlige måten å tilby stabiliseringskraft på. Det gjør at strømmen blir dyrere i Norge, men vil klimapolitikken lykkes. Vi kan ikke satse på at den ikke lykkes. REGNET HØLJER NED og ingen vet hvor ekstremt været vil bli dersom vi ikke unngår fire graders global oppvarming ved århundreskiftet. Skadene i Norge bare høsten 2016, var på mange hundre millioner kroner. Å fortsette som før er et svært kostbart eksperiment. Det er ingen sterke, saklige argumenter for å åpne for olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL