| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 63 ARBEIDSRETT Kommunal urett mot avlastere En Høyesterettsdom fra 2013 slår fast at avlastere er arbeidstakere. Likevel er dette fremdeles ikke realiteten for avlastere i norske kommuner. Jussbuss syns dette er problematisk fordi det fratar avlasterne rettigheter som alle arbeidstakere har. Avlasternes rett til å anerkjennes som arbeidstakere må bli en realitet i norske kommuner. Avlastere jobber for å gi familier med stor omsorgsbyrde mulighet til å hente seg inn. Tradisjonelt har disse vært ansatt på oppdragsavtaler, og de har verken hatt rett til feriepenger, sykepenger, pensjonsinnskudd eller andre goder som er knyttet til statusen som arbeidstaker. Fagforbundet har gjort en viktig innsats for å klargjøre rettsstillingen for avlastere gjennom å føre sak, helt til Høyesterett, både i 2013 og 2016. Begge gangene kom retten til at avlastere er arbeidstakere, og at vurderingen bygger på de samme momentene som for alle andre som «utfører arbeid i annens tjeneste». Vi som jobber med arbeidsrett, opplever at norske kommuner i liten grad har tatt inn over seg signalene fra Høyesterett i disse sakene. Dommene gir uttrykk for at kommunenes praksis med å se på avlasterne som oppdragstakere i de fleste tilfeller bygger på feil forståelse av arbeidsmiljøloven. Da avlasteren som jobbet i Oslo kommune fikk medhold av en enstemmig Høyesterett i 2013, var det de samme momentene som ble vurdert som går fram av forarbeidene til arbeidsmiljøloven. Loven ble vedtatt i 2005, og det er vanskelig å se at dommene skulle gi holdepunkter for noe annet enn at gjeldende rett bekreftes. Når man ser kommunenes reaksjoner på de to dommene fra Høyesterett, kan man få inntrykk av at rettstilstanden ble endret, og at avlasterne ble arbeidstakere som en følge av dette. Hvis man leser Høyesteretts drøfting, skjønner man likevel at dette ikke er rett. Hva så med alle avlasterne som gjør en viktig innsats for å dekke kommunenes plikt til å yte helseog omsorgstjenester til beboerne sine? Det er jo faktisk disse som har båret kostnaden for kommunenes rettsstridige praksis. De har ikke fått sykelønn hvis de har hatt sykefravær, med mindre de har sikret seg gjennom privat forsikring. De har ikke fått feriepenger, som er ment som et sosialt gode som skal gi rom for nødvendig hvile og atspredelse fra arbeidsdagen. De har også trolig gått glipp av pensjonsinnskudd. Jussbuss mener denne praksisen innebærer en klar nedvurdering av avlasternes arbeid. Det er ingen tvil om at avlasternes innsats er vesentlig. Familiene som mottar en slik tjeneste, vil kunne skrive under på det. Norske kommuner må sørge for å endre praksisen sin slik at de respekterer norsk rett i tråd med Høyesteretts avgjørelser. På denne måten kan avlasterne endelig få fulle arbeidstakerrettigheter, og slippe å kjempe en uverdig kamp for å få feriepenger eller overtidstillegg som de eventuelt har opptjent. Det er ikke meningen at avlastere skal måtte stevne arbeidsgiveren sin for å få den godtgjørelsen alle andre arbeidstakere ser på som en selvfølge. De utfordringer kommunene opplever bør løses gjennom god dialog og forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner, til beste for avlasterne og brukerne. Lars Engebretsen, medarbeider på sosial-, arbeid- og trygderettsgruppa i Jussbuss. Jussbuss er et rettshjelptiltak som drives av studenter. De gir gratis rettshjelp, blant annet innenfor arbeidsrett, til folk som ikke har rett til fri rettshjelp fra staten, ikke får hjelp gjennom fagforeningen sin, eller ikke har råd til å kjøpe rettshjelp. FOTO: COLOURBOX Norske kommuner må respektere norsk rett i tråd med Høyesteretts avgjørelser. fbaargang2017 fbseksjonFEL