64 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO MONA OM SØPPELKRISA: Dette må vel være ett av mange eksempler på at folk tenker seg godt om før de gir fra seg stemmeseddelen i s Delta i debatten eptember på landsbasis? på Fagbladets Facebook-side! TORGEIR OM SØPPELKRISA: Ja, få ut fingeren og jag de private på dør hvis de ikke greier jobben. HELGE OM KUNKURRANSEUTSETTING: Mammonismen har ikke tatt helt knekken på alle. KOMMENTERT PÅ FACEBOOK TORILL OM BOLIGPRISENE: Som ufør er løpet kjørt uten penger. Max 600.000 i lån. Kommer ingen vei der. TJENESTEPENSJON Usolidariske forslag Regjeringa ved Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) la for et år siden fram en rapport som legger opp til omfattende endringer i offentlig tjenestepensjon. Rapporten er på 267 sider, så det vil føre for langt å ta opp alt som behandles der. Mine viktigste innvendinger er: 1. Rapporten bryter med pensjonsforliket i Stortinget fra 2005. Der heter det: «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordning) videreføres.» ASD legger opp til å endre våre pensjoner etter modell av folketrygden, privat sektors AFP og tjenestepensjoner i privat sektor. En videreføring av bruttomodell drøftes ikke. Også offentlig tjenestepensjon har ved tariffoppgjøret i 2009 innført de samme to store sparetiltakene som folketrygden. Høyere pensjonsalder, kalt levealderjustering, og underregulering av løpende pensjoner i forhold til lønnsutviklinga. 2. Dagens tjenestepensjon gir god pensjon til mange. 66 prosent av sluttlønn ved 30 år i full stilling, og ganske god dekning også for de som har noe mindre enn 30 år eller har jobbet deltid. ASD vil at alle år skal telle i stedet for 30 år. Det betyr at de mange som må slutte før 67 år, skal få mye dårligere pensjon. De få som kan jobbe til de blir 72, kan ende med mer i pensjon enn de hadde i lønn. 3. Dagens AFP i offentlig sektor er en god ordning for de som trenger tidligpensjon mest. Vi som har jobbet i yrker med stor fysisk og/eller psykisk belastning, kan gå av fra 62 år uten livsvarig tap. Ulikt privat sektor der AFP er en ren tilleggspensjon med livsvarig tap om du slutter tidlig, og «gullpensjon» til de i lette jobber som kan holde ut lenge. Lavtlønte i deltidsjobber kan ikke gå av tidlig fordi de har tjent for lite. Taperne er i overveiende grad kvinner. ASD ønsker en AFP som ligner mest mulig på den i privat sektor. 4. Viktige spørsmål er ikke utredet i rapporten. Hva betyr nytt system for uføres alderspensjon? De trenger en god tjenestepensjon når opptjening til alderspensjon fra folketrygden stopper ved 62 år for de som er uføre før ordinær pensjonsalder. Heller ikke virkningen for de store gruppene med særaldersgrenser er utredet. Etter å ha lest ASDs forslag til statsbudsjett, lurer jeg på om regjeringa bløffer eller om organisasjonene, inkludert Fagforbundet, har akseptert regjeringas opplegg for omlegging av offentlig tjenestepensjon. Regjeringa skriver: «En vil fortsette arbeidet med å legge om pensjonsordningene for offentlig ansatte med utgangspunkt i rapporten. Det synes å være tilslutning til dette, og arbeidet med å utrede en ny pensjonsordning fortsetter høsten 2016.» Er det virkelig tilslutning fra Fagforbundet til regjeringas opplegg for å svekke de mest solidariske sidene ved offentlig tjenestepensjon? Helge G. Galtrud FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL