| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 21 alltid likt å jobbe med pasienter i rusomsorgen og psykiatrien. I perioder står svært utfordrende pasienter på vaktlista. Noen ganger er det ikke nok at de er to sammen på hjemmebesøket, de må ha politifølge. – Gjennom utdanningen ble jeg både tryggere og dyktigere til å løse situasjoner. Da er det interessant å gå på jobb. Vi har en leder som motiverer oss til å ta videreutdanning, mener Kvia. STOLTE AV JOBBEN Malvin Kristiansen har fått torskemiddag, en prat om fotball og medisinene han trenger. Kvia skal innom kontoret før hun drar videre til nye hjemmeboende som trenger hjelp. Der treffer vi avdelingsleder Elin Haugen. – Det er ikke noe hokus pokus, sier hun, men mener at når kompetente ansatte får bruke kunnskapene sine, vokser yrkesstoltheten, og de strekker seg langt for å gjøre en god jobb. Hjemmetjenesten avdeling sør, er delt inn i sju ansvarsgrupper. Så langt det er mulig jobber de ansatte på områder de ønsker seg; enten det er diabetes, kols, sårstell, hverdagsmestring, lindrende pleie, demens eller rus og psykiatri. – Vi har forutsigbare lister for de ulike fagområdene, og vi prøver å benytte fast STOLTE ANSATTE: Hjelpepleier Tove Kvia byr opp Malvin Kristiansen (87) til dans. fbaargang2017 fbseksjonFEL