28 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | NÅ ER DET KRAV OM LÆRLINGER *Siden nyttår skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for. Det vil si at ingen kan levere tilbud til kommuner, fylker eller stat uten å ha læreplasser i bygg- og anleggsbransjen, og i forskjellige servicebransjer som tilbyr tjenester innenfor konferanse, hotell, renhold og kantine. PÅ JOBB / AKTUELT MÅ VERNES BEDRE MOT GASS OG KLOAKKSTØV Kloakk er en ressurs, men «grønne jobber» i vannog avløpssektoren kan koste helsa for ansatte. KARTLEGGER KJEMIKALIEINFO *Er sikkerhetsdatabladene for kjemikalier gode nok? Det spørsmålet skal et felles europeisk prosjekt finne ut av i løpet av året. I Norge står Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet for gjennomføring av prosjektet. Tilsyn skal gjøres hos både produsenter, importører, leverandører og brukere av kjemikalier. De skal undersøke om informasjonen som kjemikalieprodusentene sender inn stemmer med sikkerhetsinformasjonen, om virksomhetene oppfyller informasjonsplikten og om bruksbetingelser og risikohåndteringstiltak (gitt i sikkerhetsdatabladene) er tatt i bruk i virksom-hetene. - FRA SYKDOM TIL RESSURS *Avløpsvann er historisk sett en sykdoms- og infeksjonsbærer, et problem og en smittekilde, men som de senere årene er blitt en ressurs i stadig flere land. Nettopp det blir tema for FNs internasjonale vanndag 22. mars. Fagforbundet arrangerer samme måned et todagers kurs i Stjørdal om vannbehandling, rensemetoder, systemer og komponenter som brukes i vannbehandling, og om hvordan disse brukes ved avvik fra kravene til vannkvalitet. I tillegg vil de gå inn på drifts- og vedlikeholds-rutiner for vannbehandling. Kurset er en del av kursstige bad som arrangeres i samarbeid med Fagakademiet. FOR MYE GASS: Stami har i fire år gransket hva ansatte i vann og avløp utsettes for. Studien er finansiert av Fagforbundet, Norsk Vann, Arbeidstilsynet og LO. *Ansatte i vann og avløp har ofte meldt om hoste, glemsomhet og konsentrasjonsvansker som har vakt bekymring. Etter fire års granskning av 149 vann- og avløpsansatte i Oslo og Trondheim har Stami blant annet funnet verdier over akseptabelt nivå av hydrogensulfid, spesielt ved håndtering av septik. De fant moderat eksponering av bakterieprodusert giftstoff, men høye verdier under spyling. De undersøkte hadde noe lavere lungefunksjon enn referansepersoner, men ingen forverring gjennom disse fire årene. Stami foreslår flere tiltak; blant annet oftere rengjøring, at ansatte bruker gassensor når de skal ned i kummer, at det etableres gode hygienerutiner med ren og skitten sone, og at det spres kunnskap om eksponeringsfaren. FOTO: OLA TØMMERÅS FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL