Yrkesfaglige veier (Y-veier): Høgskolestudium som er spesielt tilrettelagt for de med fagbrev, som ikke har studiekompetanse fra videregående. Informasjon om disse studietilbudene og hvilke fagbrev som er relevante, finner du på nettsidene til det enkelte lærested. FAGARBEIDER UNDER 25 ÅR For deg som er fagarbeider uten studiekompetanse og under 25 år, er det i år spesielle forsøksordninger. Du kan søke opptak på sykepleie- og barnehagelærerstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Eller vernepleieog barnevernstudiet i Harstad. DELTIDSSTUDIER Det er mange veier til en treårig bachelorgrad. Mange høgskoler tilbyr deltidsstudier over fire år. Du kan også søke på netteller samlingsbaserte deltidsstudier. Ett eksempel er Universitetet i Tromsø som i Alta tilbyr en samlingsbasert barnehagelærerutdanning over fire år. Undervisningen er organisert i bolker med åtte–ni samlinger hvert studieår og med eksamener i avslutningen av hvert kunnskapsområde/emne. FAGARBEIDER MED REALKOMPETANSE OVER 25 ÅR For deg som er fagarbeider uten studiekompetanse og over 25 år, er det mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du kan søke om opptak med realkompetanse både på heltids- og deltidsstudier. • Du må være 25 år eller eldre i søknadsåret. • Du kan ikke ha generell studiekompetanse. • Du må ha minimum fem års relevant fulltids yrkespraksis, deltid regnes om til heltid. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. • Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hvilken realkompetanse som gir opptak til sine studier. Samme type studium kan derfor ha forskjellige krav ved ulike læresteder. • Søknad om opptak skjer gjennom Samordna opptak – ofte er søknadsfristen 1. mars. Du skal krysse av for realkompetanse som opptaksgrunnlag. VEIEN til yrkesfag COLOURBOX.COM | 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 31 fbaargang2017 fbseksjonFEL