40 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | FOTO: WERNER JUVIK TAVLEMØTE De ansatte i Miljøarbeidertjenesten Eina, Bøverbru, Reinsvoll deltar også på tavlemøtet. Alle står i en halvmåne foran den store, hvite veggtavla som er delt opp i et intrikat system med kolonner, post it-lapper, bilder og små plakater som informerer om arbeidsoppgaver, forbedringsforslag og ikke minst ulike mål for arbeidsplassen. De fargerike plysjballene er bare ett av flere måleredskaper i miljøarbeiderhjemmetjenesten, forbedringstavla en annen. Så det mangler ikke på mål i Opplands-kommunen heller. Men i motsetning til veldig mange andre steder, er det de ansatte i kommunen som selv setter målene for arbeidsplassen, tjenestene og arbeidsdagen sin. Det har vært mye nytt for de ansatte, men de har troen på at dette blir bra. – Det har vært en prosess, og noe vil nok ta litt lenger tid, men på sikt tror jeg at det blir bra. Og hvis vi kan få frigjort mer tid til brukerne, så er det det viktigste, sier Gjertrud Fossnes, hjelpepleier i Miljøarbeidertjenesten Eina, Bøverbru, Reinsvoll. tema / målstyring NPM – PEST OG PLAGE ELLER VEIEN TIL EN MER EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR? • «New Public Management» (NPM) er en betegnelse på reformbølgen som skyllet inn mot offentlig sektor på 1980- og 90-tallet, med mål om å effektivisere statlige og kommunale tjenester. • Styringsprinsippene kom fra privat sektor, og målet var å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av en mer kostnadseffektiv måte å produsere tjenester på. • Blant virkemidlene i NPM er konkurranseutsetting, privatisering, stykkprisfinansiering, internprising og «bestiller-utfører-modellen». • Ledelsesfilosofien har blitt møtt med skepsis og sterk kritikk. Kritikken går både på manglende innflytelse for de ansatte over egen arbeidshverdag som følge av for sterk målstyring ovenfra, og at denne modellen heller ikke fører til kostnadsbesparelser eller mer effektiv ressursbruk. VESTRE TOTENMODELLEN • Utviklingen av Vestre Toten-modellen startet opp i 2011 i forbindelse med et omstillingsprogram i kommunen. Kommunen mistet 500–600 industriarbeidsplasser i 2008–2009 som følge av finanskrisa. • Modellen har sitt utspring i Lean, som igjen stammer fra Toyota-fabrikken i Japan. • Lean-filosofien har som mål å effektivisere ved å skape mest mulig flyt i arbeidsprosessen ved å rydde bort flaskehalser i arbeidsdagen som tar tida bort fra primæroppgavene. • Blant virkemidlene er en ekstremt ryddig og systematisert arbeidsdag og en tanke om konstant forbedring. • Da Vestre Toten innførte Lean-kontinuerlig forbedring, samarbeidet de med Sintef Raufoss manufactoring, men overtok og utviklet etter hvert sin egen modell som nå er kjent som Vestre Toten-modellen. • Modellen er i bruk i 35 av 38 enheter i kommunen; blant annet innenfor skole, helse, omsorg, IT og renovasjon. TAVLEMØTE: Det er tid for det ukentlige tavlemøtet. Driftsenhetsleder Maj Britt Karlsen går gjennom forrige ukes utfordringer og de ansatte kommer med innspill til løsninger. fbaargang2017 fbseksjonFEL