| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 43 I januar fikk sykehusene oppdragsdokumentene fra helseminister Bent Høie. Dette er dokumenter som sykehusene skal styre etter i år. Høie trakk fram tre hovedmål i forbindelse med overleveringen: • Redusere unødig venting og variasjon i behandlingen fra sykehus til sykehus. • Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal prioriteres. • Det må bli bedre kvalitet på pasientsikkerheten. – Dette er hovedmål som vi i Fagforbundet kan stille oss bak, sier Sissel M. Skoghaug, som selv er sykepleier. Derimot misliker hun de virkemidlene som helseministeren vil bruke for å oppnå målene. – Avtalespesialistene skal inkluderes tettere i den offentlige helsetjenesten, sa Høie. – I stedet for å øke antall private spesialister som har avtale med helseregionene, burde de ansettes på sykehusene. På den måten hadde vi beholdt kontrollen og økt fleksibiliteten i det offentlige helsetilbudet, mener Skoghaug. – En økning av de private tilbudene fører til en oppstykking og nedbygging av det offentlige helsetilbudet. Etter min mening kan dette føre til at vi får A- og B-sykehus, noe som særlig vil ramme kronikere og ressurssvake pasienter som er avhengig av et godt utbygget offentlig helsetilbud, sier hun. * Uenig med helseministeren Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug er dundrende uenig i måten helseministeren skal oppnå sykehusmålene. TEKST: PER FLAKSTAD SYKEHUSPOLITIKK / I SAMFUNNET «I stedet for å øke antall private spesialister som har avtale med helseregionene, burde de ansettes på sykehusene.» SISSEL M. SKOGHAUG FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL