| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 69 Jeg har fått mange støtteerklæringer fra nærmiljøet, fra landet for øvrig og til og med fra utlandet. BJØRNAR BRUER begge finnmarksavisene og tillitsvalgtapparatet til Fagforbundet karakterisert som uvanlig stygg. Med Fagforbundets hjelp gikk Bruer til sak mot arbeidsgiveren. Han vant jobben sin tilbake i tingretten, som i domspremissene ga fylkeskommunen sterk kritikk for måten han var blitt behandlet på. Til tross for den tydelige avgjørelsen, valgte fylkeskommunen å anke saken til lagmannsretten, som i januar stadfestet tingrettens avgjørelse. Hålogaland lagmannsrett opprettholdt også den sterke kritikken mot fylkeskommunen. Ifølge tingretten og lagmannsretten har fylkeskommunens saksbehandling vært både uheldig og krenkende. – Det er godt å se at lagmannsretten bekreftet tingrettens avgjørelse. Retten slo tydelig fast at slike prosesser som Bjørnar Bruer har vært utsatt for, er noe vi ikke skal ha i arbeidslivet, sier forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof i Fagforbundet som førte saken for Bruer i både tingretten og lagmannsretten. HOLDER ALLE MULIGHETER ÅPNE Fylkesrådmann Øystein Ruud førte saken for arbeidsgiver i tingretten, og det var også han som skrev under på alle anmeldelsene. Han var FOTO: ALTAPOSTEN fbaargang2017 fbseksjonFEL