22 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | – Denne brannen ville gitt enorme konsekvenser i en garasjekjeller, påpeker Johny Guldager i Infratek Elsikkerhet. Guldager deltok på fagdagen til Østfold brannbefalslag. Han er opptatt av at det tenkes mer sikkerhet i nye bygninger som skal ha elbilparkering i kjelleren eller i nærheten av bygnigner. Plassering, ladestasjoner og belastning på strømnettet må tas hensyn til. – Men det er ingen grunn til dommedagsprofeti. Elbilbrann er ikke et utbredt problem. Så langt har vi hatt færre enn ti branner i Norge, understreker Guldager. Elbilen som brannpersonellet satte fyr på, vitner imidlertid om et stort skadepotensial dersom elbilen først brenner. Brannstasjonen i Moss, der øvelsen fant sted, ligger fire kilometer utenfor sentrum. Like fullt fikk de fleste i Moss sentrum med seg brannen. Den var synlig lang vei. – Hadde bilen stått parkert i en garasjekjeller, så kunne det truet hele bygningen. I dag er det krav til minst 20 prosent elbil-plasser i nybygg, men ingen krav til plassering, beskriver Guldager. Han legger til at den hyppigste risikoen verken gjelder brann eller problemene til redningspersonellet, men lading uten hensyn til kapasiteten på strømnettet. – Faren for brann på grunn av overbelastning av enkeltkurser eller strømnettet i privatboliger er den helt klart største risikoen, påpeker Guldager. FOTO: CHRISTIAN MØRDRE Fare for brann i bygninger ELBIL OG UTFORDRINGER • Kutting og frigjøring krever kjapt og detaljert informasjon om de respektive modellene. • Elbiler brenner sjelden, men når de først gjør det, er brannen intens og med store mengder giftig røyk. Risikoen for brann kan gjøre det nødvendig å frigjøre fastklemte passasjerer umiddelbart. • Frigjøring av fastklemt passasjer: Hurtigfrigjøring med trekk og kutting av gulvkanalene er uaktuelt. Adkomst må gjøres gjennom taket. TIDKREVENDE: Elbilen brenner helt til batteriet er tomt. den er i nærheten. og dermed er det fare for at motoren starter. – Vi kan risikere at bilen starter og kjører i vei mens vi holder på. Et forslag er å lokalisere nøkkelen og hive den minst 30 meter fra ulykkesstedet, forteller avdelingsleder for beredskap, Christian Mørdre. KOMMER KRAFTIGERE SAKER Ulike elbiler med ulike løsninger kan også skape hodebry. Det er fortsatt langt fra alt som er standardisert mellom de forskjellige elbilprodusentene; hovedbrytere er plassert på forskjellige steder, batteripakkene er bygd opp og plassert forskjellig og merking av høyspentkabler kan være forskjellig. Når brannmannskap kommer til et ulykkessted, vil de fleste alarmsentraler kunne gi detaljerte beskrivelser ut ifra registreringsnummer, men en standardisering av sikkerhetsdetaljer ville gjort jobben enklere for redningspersonellet. Og mens brannpersonell, produsenter og eksperter samler kunnskap om elbiler, kommer nye utfordringer. For nå er de virkelig store batteripakkene på vei. Dagens elbiler er ikke rare greiene sammenlignet med tungtransport og ferger. PÅ JOBB / BRANN OG REDNING fbaargang2017 fbseksjonFEL