| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 29 PÅ NETT | LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS *Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å sikre barn gode oppvekstvilkår, skriver Ane Frogner Preus og Hege Klavenes. LES PÅ FAGBLADET.NO MER PÅ NETT: For at barnevernstjenesten skal kunne bidra til at barn får rett hjelp og omsorg til rett tid, er de helt avhengig av at de instansene som er i kontakt med barna varsler dem når de blir bekymret. Vi vet at barn som får hjelp i tidlig alder ofte klarer seg best. Derfor er barnehagen en svært viktig samarbeidspartner for barnevernstjenesten, både som forebyggingsarena og i bekymringssaker. Som ansatte i en kommunal barnevernstjeneste har vi erfaring med at mange barnehageansatte syns det er vanskelig å vite når de skal melde bekymring til barnevernet. 1 2 3 + Barns rett til hjelp og omsorg ANE FROGNER PREUS, sosionom og kontaktperson i barnevernstjenesten i Horten. KARI INGSTAD: Skal vi satse på 12-timersdagen? HANS KNUT OTTESTAD: Hjelpepleierne er en stor og viktig faggruppe i finsk eldreomsorg. VIKTIGE FUNN KREV STYRKING AV SKULEBIBLIOTEKA Norske skulebibliotek kjøper i snitt inn 1,2 bøker i året per elev. Organisasjonar ber kunnskapsministeren ta grep. -- UTVALG FREDER OMDISKUTERT SYKEHUSMODELL Vi beveger oss i retning av et helsevesen som ikke har nødvendig demokratisk styring over utviklingen. -- ER DET NOK AT MATEN ER SUNN? Underernæring blant eldre kan være like alvorlig som hjerte- og karsykdommer. Hvordan maten lages og serveres er avgjørende for appetitten. -- BÆRUM PÅ RETT VEI Nå gjelder det å redusere et vedlikeholdsetterslep på 90 millioner samtidig som veinettet rustes opp til å tåle klimautfordringene. FOTO: COLOURBOX.COM Les alle artiklene på fagbladet.no/ fagligfokus HEGE KLAVENES, barnevernspedagog og teamleder i barnevernstjenesten i Horten. fbaargang2017 fbseksjonFEL