30 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i 2015 viser at det er bred enighet om at kvaliteten i kommunenes tilbud til barn og unge ville øke hvis flere ansatte tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Nå viser del to av denne undersøkelsen at mange av fagarbeiderne opplever at kunnskapen deres ikke blir brukt, og at de ikke har noen naturlig plass i arbeidsdelingen i barnehagen eller i skolefritidsordningen (SFO). Selv om de har skaffet seg fagkompetanse, fins det ingen stillingstype der de får brukt den. Samtidig forventer ledere og pedagoger mer av dem. – Selv om alle er enige om at fagkompetanse er bra, mangler det en strategi for å bruke den, sier Fafo-forskerne Mona Bråten og Anna Hagen Tønder som har laget de to rapportene på oppdrag fra Fagforbundet. – Det er viktig å vise hvilken nytte kommunene har av kunnskapen som barne- og ungdomsarbeiderne får gjennom fagutdanningen sin. Denne yrkesutdanningen må bli mer synlig og få økt status, mener May-Britt Sundal, første nestleder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. – SMÅ, MEN VIKTIGE FORSKJELLER I intervjuene med forskerne har de ufaglærte assistentene gitt uttrykk for at barne- og ungdomsarbeiderne gjør omtrent det samme som dem, og at forskjellen er liten. Ledere og fagarbeidere har derimot gitt eksempler på hvordan et fagbrev har bidratt til å heve kvaliteten. Et konkret eksempel er når en fagarbeider hjelper barna i barnehagen eller på SFO med å lage mat og som samtidig gir dem kunnskap om ernæring. Ifølge forskerne forteller ledere og pedagoger at fagarbeiderne gjør de samme oppgavene som ufaglærte, men ofte på en annen og mer faglig forankret måte. «Forskjellene er små, men de er viktige,» sier barne- og ungdomsarbeiderne, ifølge rapporten. STORT POTENSIAL Ifølge de to Fafo-forskerne har barne- og ungdomsarbeiderfaget store muligheter for å etablere seg som et selvstendig og viktig fag, men det er fortsatt langt fram før faget har en sterk forankring i sektoren. Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder rekruttering av fagarbeidere, og det fins ingen norm for hvor mange av de ansatte i barnehager og SFO som må ha fagutdanning. I tillegg er små deltidsstillinger for SFO-ansatte en stor utfordring for å rekruttere fagarbeidere. – Det er vanskelig å rekruttere dyktige fagutdannede til stillinger som det ikke er mulig – Kunnskapen blir ikke brukt Alle er enige om at fagfolk i barnehager og SFO gir bedre kvalitet. Men en fersk Fafo-rapport viser at kunnskapen deres blir for lite brukt. TEKST: PER FLAKSTAD VIKTIG FAGKUNNSKAP: Både oppvekstsjefer og styrere mener fagbrev gir bedre kvalitet i barnehager og på SFO. likevel er det tilfeldig hvordan kunnskapen brukes for å gi bedre tjenester for barn og unge. Illustrasjonsfoto PÅ JOBB / BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE fbaargang2017 fbseksjonFEL