70 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | SER FRAMOVER De tillitsvalgte legger ikke skjul på at det var et tøft år. Nå vil også de se framover. I september 2016 var den nye direktøren på plass. – Vi har lært mye på begge sider av bordet. Vi ønsker å starte med blanke ark og satser på et godt samarbeid for å lage et velfungerende sykehus for både pasienter og ansatte, sier Åse Helene Tvedt, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. skulle beholde 25 prosent fast stilling, så hun kunne beholde muligheten til å gå av med AFP. – Jeg husker en eller annen på møtet spurte hva skal vi bruke henne til da, minnes Anne Marthe. Og med et skjevt smil legger hun til. – Du kan tro jeg følte meg vellykka. NYE OPPGAVER Anne Marthes historie endte godt. Hun fikk 25 prosent fast stilling og fylte på med ekstravakter. Etter kort tid var hun i 57 prosent fast stilling. – Alt i alt er enden god. Det nye er at jeg også jobber som operasjonstekniker. Det er spennende å lære nye oppgaver. I tillegg tar jeg ekstravakter og håper jeg snart får utvidet stillingen til det jeg hadde. Hun stortrives på jobben, og nå vil hun legge den vanskelige tida bak seg. – Jeg har jo så trivelige kollegaer, sier hun med et litt matt smil, for samtalen har rippet opp i en periode som var vond. STYRELEDER OG DIREKTØR SLUTTET Det var et år som påvirket alle ansatte – helt opp til toppen. Enden på visa ble at sykehusets styreleder ble avsatt. Og sykehusdirektøren sa opp i januar 2016. Haugesunds Avis refererer til pressemeldingen der han begrunner sin oppsigelse med uenighet om strategi- og verdivalg. De ansattes fagforeninger greide gjennom forhandlinger å redusere antall oppsigelser fra 26 til 9, men i tillegg måtte mange gå ned i stillingsprosent. I løpet av året som er gått, har flere fått økt stillingene sine. MELLOM OSS / HJELP I KRISE TILLITSVALGTES PRIORITERINGER • Tillitsvalgte ønsker å vurdere hele arbeidsstokken, blant annet for å kunne se på naturlig avgang ved at ansatte slutter fordi de har nådd pensjonsalder eller fått seg ny jobb. • Hovedregelen er ansiennitetsprinsippet: sistemann inn, førstemann ut. • Generelt går vikarer og midlertidige tilsatte først. • Spesiell oppmerksomhet når arbeidstakere er mellom 55 og 62 år og står i fare for å miste muligheten til avtalefestet pensjon. • Kompetanse. • Sosial situasjon (f.eks. eneforsørger). FOTO: TITTI BRUN TILLITSVALGTE I RYGGEN: Anne Marthe Reinertsen er glad Fagforbundets tillitsvalgte Sølvi Irene Haugen (bak) og Åse Helene Tvedt støttet henne da det sto på som verst. ARBEIDSMILJØLOVEN OM OPPSIGELSER Arbeidsgiver skal alltid drøfte oppsigelse med arbeidstaker og tillitsvalgt før beslutning om oppsigelse. Det regnes som en masseoppsigelse når det er flere enn ti arbeidstakere som sies opp og/eller kontrakten endres (f.eks reduserte stillinger). Før beslutning om oppsigelse er arbeidsgiver lovpålagt å drøfte følgende med tillitsvalgte: • Årsakene til oppsigelser. • Antallet som skal sies opp. • Hvilke arbeidsgrupper de tilhører. • Alle oversikter over normal bemanning. • Forslag til kriterier for å velge ut hvem som skal sies opp. • Forslag til kriterier for sluttvederlag. I tillegg til å melde fra til tillitsvalgte, skal arbeidsgiver melde fra til Arbeids- og velferdsetaten – Nav. Frister For ansatte med fem års ansettelse, er oppsigelsestida to måneder. Etter ti års ansettelse er den tre måneder. For ansatte over 50 år og ti års ansettelse, er oppsigelsestida minst fire måneder. Tilsvarende er oppsigelsestida minst fem måneder etter fylte 55 år, og minst seks måneder etter fylte 60 år. fbaargang2017 fbseksjonFEL