76 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGBLADET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ?Jeg fikk i fjor høst muntlig tilbud om en prosjektstilling som skulle være et engasjement ut 2016, og så skulle vi skrive en kontrakt for hele 2017. På grunn av usikkerhet rundt de planlagte prosjektstillingene fikk jeg kun en ny tre måneders kontrakt fram til 31. mars i år. Kommunestyret har i mellomtida vedtatt sparetiltak og kuttet stillinger. Nå er flere fast ansatte uten arbeidsplass, og en av disse skal derfor inn i «min» prosjektstilling. Er det lov å gjøre ting på denne måten? M. L. SVAR: I kommunal sektor reguleres ansettelser i hovedsak av arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 14 og fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1, særlig paragraf 2. I tillegg må det antas at avtalelovens regler om tilbud og aksept får anvendelse. Jeg konstaterer at det ikke ble inngått noen skriftlig avtale om prosjektansettelse i 2017, slik loven foreskriver, jf. aml. § 14-5 (1). Det sentrale spørsmålet er om kommunen er bundet av det muntlige tilbudet. Det er vanlig at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, men dette gjelder ikke uten videre i alle arbeidsforhold. Kravet om en skriftlig arbeidsavtale retter seg først og fremst til arbeidsgiver, men i enkelte situasjoner har også arbeidstaker en viss aktivitetsplikt. Det må også tas stilling til om den lederen som tilbød prosjektstilling ut 2017, hadde kompetanse (personalkompetanse) under den rådende økonomiske situasjonen i kommunen. Jeg tror neppe at din leder hadde kompetanse til å ansette deg for et helt år, fordi det ville krenke andre arbeidstakeres fortrinnsrett til ny stilling ved det som må karakteriseres som en driftsinnskrenkning, jf. aml. § 14-2 (1). Videre må det trolig tolkes inn et forbehold når det gjelder tilbudet om ansettelse i 2017. For det første må det trolig kunne legges til grunn at tilbudet gjaldt under den forutsetning at det ikke krenket andre arbeidstakeres fortrinnsrett til tilsetting. Etter det opplyste hadde du ikke vært ansatt i 12 måneder, slik som loven foreskriver ved bruk av fortrinnsretten, jf. aml. § 14-2 (3). Det må også tolkes inn et forbehold om at den vanskelige økonomien kunne lede til at din prosjektansettelse ikke kunne videreføres. Med din korte ansettelsestid i kommunen, ville du dessuten være en av de første som med saklig grunn kunne sies opp grunnet driftsinnskrenkningene som er foretatt. Geir Høin, forbundsadvokat Muntlig tilsagn om ansettelse fbaargang2017 fbseksjonFEL