| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ?Vi har kjøpt en el-sykkel til 28.000 kroner. Er denne dekket for tyveri og skadeverk på boplass, arbeidsplass og på tur i annen kommune? Er den dekket ved ulykke, som velt eller påkjørsel? K.G. SVAR: Kollektiv hjemforsikring dekker sykkel med inntil 30.000 kroner ved tyveri eller hærverk i Norden. Du er altså dekket hjemme, på jobb og på tur. Du er også dekket for skade på sykkelen som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse. Husk at sykler med verdi over kr. 10.000 skal låses med FG-godkjent (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd) sykkellås. Egenandelen i den kollektive hjemforsikringen er 3000 kroner. Hvis du registrerer sykkelen i Falck sykkelregister, halveres egenandelen. Magne Gundersen, forbrukerøkonom ?Leder i arbeidsmiljøutvalget (AMU) veksler annethvert år mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Har arbeidsgiver rett til å bestemme eller påvirke hvem som blir leder blant arbeidstakerrepresentantene? B. R. SVAR: Det er lett å svare et bastant nei på spørsmålet. Arbeidsmiljøloven § 7-1 (4) presiserer at lederen velges vekselsvis av arbeidsgiversidens og arbeidstakersidens representanter. I forskriften om organisering, ledelse og medvirkning § 3-12 står det veldig kort hva som gjelder: «Blir partene ikke enige om lederen skal være fra arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden det første året, avgjøres det ved loddtrekning. » Deretter er arverekkefølgen klar. Det er fullt og helt arbeidstakersiden selv som avgjør hvem de velger. Funksjonstida for AMU-lederen vil følgelig bli ett år. Ofte kan det oppleves som litt for knapp tid til å lære seg alt som tilhører vervet, og derfor er det tilfeller i store virksomheter at partene er enige om at ledergjerningen i AMU går i toårssykluser, men at prinsippet om partenes vekselvise ledelse består. Bakgrunnen for lovgivers bestemmelse er blant annet at den ene parten ikke skal kunne trenere saker i årevis. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Geir Høin Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOFavør og Sparebank 1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Hvem kan velge leder i AMU? FORSIKRING AV EL-SYKKEL fbaargang2017 fbseksjonFEL