| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 13 Tangen, blant annet: «I min utdanning til barne- og ungdomsarbeider var det lite problematisering av barns lek. Fokuset på den spontane leken var mer eller mindre fraværende i utdanningen. Jeg fikk undervisning i et såkalt instrumentelt syn, som innebærer at leken blir ansett som et redskap for læring, og at vi som fagarbeidere må lære barna å leke. Jo flere voksenstyrte aktiviteter det legges opp til, jo mindre tid til lek blir det. Dette er bekymringsfullt, jeg er redd for at barnehagen kun blir en forberedelse til skolen. Noe som er i strid med den norske barnehagetradisjonen.» NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE Regjeringen har lagt fram et forslag til ny rammeplan for innhold i barnehager fra høsten. Der er barnas rett til å leke understreket. I forslaget står det blant annet at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Videre at leken skal være en arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek; ute FRUKT: Samlingsstunden avsluttes med litt frukt. Et av barna tar ansvar for å dele ut, og når alle har fått, kan den som har lyst på mer, forsyne seg fra fatet. REISE: Med fantasi og forestillingsevne går det an å reise langt på et lysbord med papirbrikker. Student Benedetta Frosini (t.v.) og barna i Kværnerdalen barnehage tok med ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, til Afrika. og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek; alene og sammen med andre. Da høringsfristen gikk ut 20. januar, hadde Kunnskapsdepartementet fått inn en lang rekke høringssvar, og flere av dem peker på at leken kunne vært enda tydeligere framhevet som en verdi i seg selv, og ikke nødvendigvis som et middel for læring og utvikling. * fbaargang2017 fbseksjonpdf