Morer seg med bowling og boccia – Når vi finn på noko som er så fasinerande at dei ikkje vil på do heile tida, da har vi lukkast. TEKST: KARIN E. SVENDSEN FOTO: ERIK M. SUNDT JOBB / AKTIVITET PÅ SJUKEHEIMEN – Det var for lenge, og mange vart trøtte og ville inn, fortel Grethe Lona. Etter alle store hendingar møtes Miljøgruppa for å samle erfaringar og diskutere om noko bør endrast til neste gong. Sidan mange av bebuarane ikkje klarte å hengje med heile vinterdagen i fjor, vart han korta ned til ein og ein halv time i år. Kanskje er dette ein av dei viktigaste lærdommane dei har fått etter eit år; dei gamle vert fortare trøtte enn forventa. – Vi har drøfta mykje korleis vi skal balansere stimuli slik at det korkje vert for mykje eller for lite, seier sjukepleiaren. KONGENS 80-ÅRSDAG Kvar dag sin aktivitet, og kvar månad si store hending. Men når det byr seg eit høve, finn dei gjerne på noko ekstra. – Då kongen fylte 80 år, viste me filmen Kongens nei, fortel Monica Nordahl Pedersen. Og sjeldan har dei fått fleire positive tilbakemeldingar. Av dei 25 som kom for å sjå den drøyt to timar lange filmen, vart berre to urolege. Monica tykkjer det er god løn for strevet å sjå at eit tiltak treffer, at humøret stig og at dei gamle trivst. Eine dagen øver dei korsong, andre dagen trimmar dei. Elles speler dei bingo, høyrer andakt eller handlar frå kiosken som kjem trillande gjennom avdelinga. Når helga kjem, kan bebuarane på Nome sjukeheim sette seg ned med hendene i fanget, eller dei blir inviterte på quiz eller kryssord. Ti tilsette på Nome sjukeheim i Telemark sørgjer for at bebuarane har tilbod om aktivitetar kvar vekedag. Dei ti er kursa i miljøbehandling, og for eit år sidan danna dei Miljøgruppa og tok over ansvaret for dei daglege aktivitetane på sjukeheimen. Gruppa arrangerer også ein stor og minneverdig hending kvar månad. PASSE LENGE Grethe Lona, sjukepleiar og demenskoordinator i Nome kommune, leia Miljøgruppa det første året. No har hjelpepleiar Monica Nordahl Pedersen hovudansvaret. Ein av dei store, årlege aktivitetane for bebuarane er vinterfesten i mars. I fjor varte aktivitetane i to timar. 14 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonpdf