| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 17 Fleire heile stillingar *Prisvinnaren vart truleg svært overraska over tildelinga. Ho hadde i alle fall reist på ferie og sende helsing og takk på film. I helsinga seier Britt Velsvik mellom anna at dei skal gjennomføre fleire tiltak for at dei tilsette skal ha eit godt arbeidsmiljø og for at pasientane skal få enda betre tenester. Dei tillitsvalde meiner Britt Velsvik fortener prisen frå Fagforbundet. – Ho er positiv og løysingsorientert, seier Irene Hopsdal, føretakstillitsvald i Helse Bergen, om seksjonsleiaren for Bemanningssenteret på Haukeland sjukehus. Britt Velsvik fekk prisen frå Fagforbundet mellom anna for at innleie av arbeidskraft fra eksterne byrå har gått ned. I august 2012 vart til dømes 110 personar leigde inn. Same månad i 2016 var talet redusert til 46. Talet på tilkallingsvakter har gått ned frå 2700 i 2009 til 750 i 2015. Pleiarane er no tilsette og vert difor følgt opp betre. Medan talet på faste stillingar har auka frå om lag 8400 i august 2011 til over 9500 i 2016, har talet på mellombels tilsette gått ned frå 4000 til under 3300 i same periode. For dei tillitsvalde er det viktigaste at dei tilsette har fått heile stillingar og ei løn å leve av. – Dei har fått heile stillingar ved å ha til dømes 70 prosent på ein post og resten i Bemanningssenteret, sjukehusets eige vikarbyrå, seier Hopsdal. Britt Velsvik i Helse Bergen fekk prisen som årets arbeidsgjevar 2016. DOBBEL VINST: Prisvinnaren Britt Velsvik trur godt arbeidsmiljø er bra for både dei tilsette og pasientane. HELSEFAGARBEIDERE VIL SLUTTE *Halvparten av helsefagarbeiderne i Sverige har vurdert å slutte i jobben, viser en nordisk undersøkelse hvor resultatene fra Norge ennå ikke er klare. Årsakene er mange: • Antall hjelpetrengende per ansatt har økt. • Muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag er mindre. • Føler utilstrekkelighet fordi de har for liten tid til pasientene. • Mindre mulighet til å diskutere fag med kollegaer. • Flere blir psykisk slitne av jobben. • Flere arbeider ufrivillig deltid. • Lunsjpausen må ofte droppes eller forkortes. FOTO: HELSE-BERGEN FOTO: OLE PALMSTRØM FOLKEBEVEGELSE MOT VELFERDSPROFITT *Linn Herning (bildet), daglig leder i alliansen For Velferdsstaten, har utviklet et digitalt verktøy til bruk i kampen mot velferdsprofitørene. På nettsiden velferd-uten-profitt.no ligger adressene til partienes listekandidater i alle fylker over hele landet. Alle som vil, kan klikke på «Påvirk en politiker» og sende en ferdig utformet e-post med spørsmålet: «Støtter du prinsippet om at våre skattepenger til barnehager, barnevern, sykehus, skoler og omsorgstjenester skal gå til felles velferd og ikke til profitt?» Informasjonen fra nettstedet skal gi informasjon om hva stortingskandidatene mener om velferdsspørsmålet. MAKT: Velferdsprofitørene har penger. Vi har folk, sier Linn Herning. AKTUELT / PÅ JOBB fbaargang2017 fbseksjonpdf