36 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | FOTO: FLICKR Hun har forsket på hvorfor mange kvinner velger å jobbe deltid. Den viktigste årsaken er egen helse. Deretter kommer tid til familien. – Kvinnene som inngår i vår forskning, vet hva de gjør når de velger å jobbe deltid. De blir ikke lurt, men vet at de vil få lavere pensjon. De prioriterer tid til familie og seg selv framfor penger, sier Cathrine Egeland, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. – Vi bommer hvis vi tror at disse kvinnene kommer til å velge annerledes hvis de gjennom opplysningskampanjer blir advart om hvor mye de taper i pensjon, tror forskeren. Hun mener de som jobber for å skape en heltidskultur heller bør prøve å forstå hvorfor mange kvinner velger som de gjør. – Man kan godt ha et annet syn på hva som gavner kvinner mest, men i våre intervjuer framhever disse kvinnene at deltid er et valg de har tatt selv. De føler at de har et kulturelt og sosialt mandat til å prioritere tida sammen med familien framfor penger og materielle goder, og de klarer seg greit økonomisk fordi mannen tjener nok. De vet at de kan gå på en økonomisk smell ved en eventuell skilsmisse, men lever her og nå. Egeland understreker at alt som regnes som frivillig deltid i statistikken, ikke nødvendigvis er et resultat av frie valg. Én av fire svarer at de jobber deltid på grunn av skrantende helse. – Det problematiske er at de individualiserer problemet og ikke sier at organiseringen av arbeidstida og belastningen på jobben er problemet. I stedet tar de heller ansvar for egen helse hver for seg og reduserer egen stillingsprosent i et forsøk på å mestre arbeidssituasjonen. – Deltidsarbeidende vet at de kan gå på en økonomisk smell / tema / frivillig deltid / Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk Utdanning Vanskelig å få heltidsjobb/økt stillingsbrøk Omsorg for eldre familiemedlemmer Ønsker mer fritid Helse Andre grunner Tar ut pensjon ved siden av å jobbe ÅRSAKER TIL DELTID 1% 1% 16% 29% 13% 10% 23% 7% MENN 5% 1% 3% 9% 24% 25% 15% 18% KVINNER – Slutt å snakke om at kvinner som velger deltid ikke vet sitt eget beste, sier forsker Cathrine Egeland. FORSKER: KILDE: AFI-RAPPORT 4/2014 Ca. 40 % av yrkesaktive kvinner og 17 % av yrkesaktive menn jobber deltid. Dette oppgir de som årsaker. Forsker Cathrine Egeland ved Arbeidsforskningsinstuttet. fbaargang2017 fbseksjonpdf